Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2019 година, трябва да подадат декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в търговския регистър в срок до 31.03.2020 г.

Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и и едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период, НЕ подават декларация за липса на дейност.

Гражданските дружества (ДЗЗД), които не са осъществявали дейност през отчетния период, публикуват декларация за липса на дейност в икономическо издание или чрез интернет в срок до 31.03.2020 г.

Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища), независимо дали са в обществена или в частна полза, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията, подават декларация за липса на дейност в регистъра за ЮЛНЦ в срок до 31.03.2020 г.

Непререгистрираните ЮЛНЦ, ако не са осъществявали дейност през 2019 г., трябва да публикуват декларация за липса на дейност в икономическо издание или чрез интернет в срок до 31.03.2020 г. Декларацията може да бъде публикувана и на сайта на съответното ЮЛНЦ.

Подаването на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството вече ще бъде еднократно. Ако е подадена декларация за 2019 г. и ако през 2020 г. не е осъществявана дейност, фирмите и ЮЛНЦ няма да подават нова декларация през следващите години.

За  обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ са необходими следните документи:
  1. Заявление, образец Г3;
  2. Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството;
  3. Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, в която личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
  4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел.
За разлика от предишни години, текстът на декларацията за липса на дейност вече е по утвърден от министъра на финансите образец.

Документите могат да се подадат на хартиен носител във всеки офис на Агенцията по вписванията, а не само в този по седалището на съответния търговец или ЮЛНЦ. Законът не допуска изпращане на документите по пощата или с куриер, поради необходимостта да бъде проверена самоличността на лицето, което ги подава.

Тъй като през месец март се образуват големи опашки пред офисите на Агенцията по вписванията, за да спестите време препоръчваме да подадете документите по електронен път.

Документите могат да бъдат подадени лично от законният представител на съответния търговец или ЮЛНЦ, т.е. лицето, което е вписано в търговския регистър или в регистъра на ЮЛНЦ като техен представляващ (напр. управителят, изпълнителният директор и т.н.).

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за обявяване на декларация за липса на дейност. Предимството в този случай е, че не се изисква адвокатското пълномощно да бъде нотариално заверено и се спестява таксата за нотариална заверка на подписа на представляващия съответния търговец или ЮЛНЦ.

Счетоводителят на фирмата или ЮЛНЦ НЕ може да подаде декларацията за липса на дейност.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник. Той трябва да подпише изрична декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Той трябва да разполага с изрично пълномощно, което не е необходимо да се заверява нотариално. Когато обаче, Заявление за обявяване на декларация за липса на дейност, образец Г3 се подава от такъв пълномощник, задължително самото Заявление Г3 трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия съответния търговец или ЮЛНЦ.

НЕ се заплаща държавна такса за обявяване на декларация за липса на дейност в търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ.

В срок до 30-ти април 2020 г. Агенцията по вписванията трябва да изпрати на НАП списъци с лицата, които са заявили за обявяване в търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Предвидени са сериозни санкции и глоби за неподаване на такава декларация. На отговорните длъжностни лица се налага глоба в размер от 200 до 1000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 300 до 2000 лв. Ако нарушението е извършено повторно, глобите и санкциите са в двоен размер.

Ако желаете да спестите време, ние можем да Ви съдействаме и да подадем декларацията за липса на дейност на Вашата фирма, фондация, сдружение или читалище. Не е необходимо да идвате в нашия офис – ще получите готовите документи по имейл, за да ги подпишете и да ни ги изпратите пак по имейл. Ще подадем Вашите документи в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ още същия ден и ще Ви изпратим уведомление с входящ номер. Cвържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия