В „Държавен вестник“ днес беше обнародвано Постановление № 91 от 11 май 2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Припомняме, че по специалната процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ микро и малки предприятия, които изпитват недостиг на средства или липса на ликвидност в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, могат да получат безвъзмездно средства, с които да покрият свои разходи.

Проектните предложения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за фирмите в размер от 3 000 лв. до 10 000 лв. ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г.
Крайният срок за кандидатстване е 16:30 часа на 15.06.2020 г.

При подаване на проектно предложение кандидатите трябва да представят писмена декларация за факти и обстоятелства съгласно утвърдените условия за кандидатстване и условия за изпълнение по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за които специален закон не предвижда доказване с официален документ.

Проектните предложения и съпътстващите ги документи могат да бъдат подавани и чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. Не е необходимо пълномощното да е с нотариална заверка. Когато документите се подават от пълномощник, той трябва да представи декларация, че проектното предложение и приложените към него или при изпълнението на проекта документи са предоставени от кандидата или бенефициента.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще извършва проверка на декларираните факти и обстоятелства и на представените документи и съобщения, изпратени по електронен път от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и от бенефициентите по оперативната програма. Той ще прави справки в електронните регистри, ще изисква писмени справки, документи и информация от съответните институции.

Също така, Управляващият орган ще уведомява компетентните органи за реализиране на предвидената наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс в случай, че установи неистинност на декларираните факти и обстоятелства или представени документи.

Органите на централната изпълнителна власт и органите на местното самоуправление, в т.ч. Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, ще оказват съдействие на Управляващия орган в случай на възникнала необходимост от изясняване на факти и обстоятелства, посочени в подадените документи.

В случай, че се нуждаете от съдействие или от консултация във връзка с кандидатстването за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия