Независимо на какво основание е прекратен трудовият договор работодателят винаги дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Работниците и служителите имат право да получат това обезщетение дори да са били дисциплинарно уволнени. През времетраенето на трудовия договор обаче неизползваният годишен отпуск не може да се компенсира парично от работодателя. Неизползваният годишен отпуск не може да се прехвърля и от един работодател на следващия такъв.

За да възникне задължение за работодателя да плати обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван годишен отпуск трябва да са налице следните предпоставки:
  1. трудовият договор да е прекратен;
  2. работникът или служителят да има неизползван платен годишен отпуск;
  3. неизползваният платен годишен отпуск да не е погасен по давност.

Право да получи обезщетение по чл. 224 от КТ има всеки работник или служител, който има поне един месец трудов стаж.

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, правото на ползването му се погасява по давност. Няма значение поради каква причина отпускът не е бил ползван. Давността обаче не се прилага за т.нар. „стари отпуски“, натрупани до 31.12.2009 г. Тези отпуски не се погасяват по давност и при прекратяване на трудовия договр за тях се дължи обезщетение по чл. 224 от КТ.

Ако обаче ползването на целия или част от отпуска е било отложено, срокът на давността е две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Напр. когато служителят е бил в друг продължителен законоустановен отпуск – поради временна нетрудоспособност, по майчинство и т.н.

Правото на работника или служителя да получи обезщетението по чл. 224 от КТ възниква от датата на прекратяване на трудовия договор. Няма значение дали в заповедта за прекратяване на договора е посочено, че се дължи такова обезщетение.

Размерът на обезщетението се изчислява към деня на прекратяване на трудовото правоотношение.

Основата за изчисляването е среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. От своя страна, среднодневното брутно трудово възнаграждение се определя, като начисленото брутно трудово възнаграждение се раздели на броя на отработените дни, след което се коригира с коефициент.

Споровете в практиката много често са свързани с това кои възнаграждения, освен основното и допълнителното за трудов стаж, трябва да се включат в брутното трудово възнаграждение за изчисляване на дължимото обезщетение.

Върху обезщетението по чл. 224 от КТ не се дължат осигуровки.
Работодателят трябва да удържи само 10% данък по ЗДДФЛ.

Обезщетението трябва да бъде платено при прекратяване на трудовия договор. Не е необходимо да се изпраща покана за плащането му до работодателя. При смърт на работника или служителя, обезщетението по чл. 224 от КТ се изплаща на наследниците му. В този случай обаче на работодателя трябва да бъде изпратена покана с приложено удостоверение за наследници.

Обезщетението по чл. 224 от КТ не може да бъде прихващано с други обезщетения, които се дължат от работника или служителя при прекратяване на трудовия договор. Напр. ако служителят е прекратил едностранно договора си без да спази срока на предизвестие, работодателят не може да прихване обезщетението за неизползван отпуск с обезщетението за неспазено предизвестие.

Това обезщетение се дължи и за времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради незаконно уволнение. Някои съдилища присъждат обезщетение по чл. 224 от КТ за целия период от датата на прекратяване на трудовия договор до датата на влизане в сила на съдебното решение за отмяна на уволнението. Други – само за 6-месечен период.

Ако работодателят не плати обезщетението, работникът или служителят може да предяви иск пред съда в 3-годишен срок от датата на прекратяване на трудовия договор.

Ако се нуждаете от трудово-правна консултация или адвокатска защита по трудови дела, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия