Влошените взаимоотношения между упълномощителя и пълномощника и загубата на доверие помежду им е най-честата причина, поради която се стига до оттегляне на пълномощно. Когато дават пълномощното, гражданите подценяват възможността в даден момент да се стигне до разрив в отношенията им с пълномощника. За да се избегнат в бъдеще евентуални проблеми, трябва внимателно да се оформя текста на самото пълномощно, да се посочва краен срок на действието му и др.

Упълномощителят винаги и по всяко време може да оттегли даденото пълномощно. За да има действие оттеглянето спрямо пълномощника обаче, той трябва да бъде уведомен за това.

Оттеглянето на пълномощното трябва да бъде извършено в същата форма, в която е и самото пълномощно. Пълномощникът може да бъде уведомен лично и да върне оригинала на пълномощното на упълномощителя. Когато отношенията между страните са влошени, най-често се изпраща нотариална покана, с която на пълномощника се съобщава за оттегляне на пълномощното. Препоръчително е, едновременно или преди изпращане на поканата до пълномощника, упълномощителят да изпрати писмени уведомления и до лицата, пред които пълномощникът може да го представлява.

Особен случай са генералните или изричните пълномощни, които включват и права на пълномощника да се разпорежда с недвижимите имоти на упълномощителя, да учредява вещни права върху тях и да ги обременява с тежести. За валидността им законът изисква нотариална заверка на подписа на упълномощителя и съдържанието на пълномощното, извършени едновременно. Тези пълномощни, както и пълномощните за пред банки, се въвеждат от нотариуса в електронен регистър, поддържан от Нотариалната камара. За да се гарантират срещу евентуални недобросъвестни действия от страна на пълномощника, упълномощителите трябва да оттеглят такива пълномощни пред нотариус. Това може да е нотариусът, който е заверил пълномощното или произволно избран нотариус. Документът, с който се оттегля пълномощното, трябва да е с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно. Нотариусите въвеждат в регистъра извлечение от нотариално удостоверените документи, с които се оттеглят пълномощни. В този регистър обаче може да се впише оттеглянето само на пълномощни, които са нотариално заверени.

Възможно е въпреки уведомяването му, че пълномощното му е оттеглено, пълномощникът да сключи договор с трето лице, което обаче не е знаело за оттеглянето. В този случай, сделката няма да обвърже упълномощителя. Тя ще е недействителна спрямо него. Ако сключената сделка е в негов интерес, няма пречка той да я потвърди. При отказ на упълномощителя да потвърди сделката или действието, лицето, което се е представило за пълномощник, ще дължи обезщетение на третото лице.

Ако обаче упълномощителят е търговец, сделката или действията, извършени от пълномощника след оттегляне на пълномощното, ще са действителни. В случай че упълномощителят не се противопостави веднага след като е узнал за тях, те ще го обвържат валидно. Противопоставянето трябва да е изрично и да бъде уведомено за него третото лице.

В случай че прекратяването на упълномощаването е подлежало на вписване и е било вписано, третите лица не могат да твърдят, че не са знаели за оттеглянето. Вписването се извършва в посочения по-горе регистър. Всяка страна по сделка, по която насрещната страна е представлявана от пълномощник, може да поиска от нотариуса по сделката да провери в регистъра представителната власт на пълномощника. Също така, ако пълномощникът и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът няма действие за упълномощителя.

В случай, че се нуждаете от повече информация или съдействие за изготвяне и оттегляне на пълномощно, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59, или на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия