Възможно е да се направи отказ от право на собственост както върху недвижими имоти, така и върху движими вещи (напр. върху МПС). Отказ може да се извърши и за всички притежавани идеални части.

Много често забелязваме в нашата практика, че хората се заблуждават, че ако се откажат от собствеността върху идеалните части, които имат, тяхната част ще бъде придобита от другия съсобственик. За разлика от отказа от наследство, който води до уголемяване на дяловете на другите наследници, при отказа от право на собственост собствеността се придобива от държавата или от общината, а не от другите съсобственици или сънаследници.

Отказ от право на собственост се извършва с изрична декларация с нотариална заверка на подписа.

Декларацията може да бъде заверена пред всеки един нотариус в страната. Няма пречка тя може да се завери и от нотариус в чужбина. В този случай обаче е необходимо да се постави апостил и да се легализира в България.

Имайте предвид, че в българските дипломатически и консулски представителства в чужбина НЕ може да се заверяват такива декларации. Там обаче може да се завери изрично пълномощно и отказът от право на собственост да бъде извършен чрез пълномощник в България.

Ако имотът или МПС-то са съпружеска имуществена общност, двамата съпрузи могат да се откажат от собствеността си върху тях с една обща декларация.

Лицето, което прави отказ от правото на собственост, трябва да представи на нотариуса следните документи:
  1. Документът за собственост – напр. нотариален акт, завещание, съдебно решение за делба, договор за покупка на МПС и др.;
  2. Схема и/или скица на имота;
  3. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец.

Декларацията за отказ от право на собственост върху недвижим имот задължително трябва да се впише в Службата по вписванията по местонахождението на имота. В противен случай, отказът няма да е валиден.

Таксата за вписване на отказ от право на собственост върху недвижим имот в имотния регистър е 15 лева.

При отказ от собствеността върху МПС трябва да се подаде в КАТ заявление за снемането му от отчет. Срокът е един месец от извършване на отказа. Също така, трябва да се подаде декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ в общината, за да се прекрати плащането на данъци за превозното средство. Масово в практиката откази от собственост на МПС се правят, защото собственикът е дал превозното средство на купувач по предварителен договор или на друго лице с пълномощно и не може да установи връзка с тях. Имайте предвид, че КАТ отказва дерегистрация само въз основа на декларацията. Общините пък не закриват данъчната партида без снемането от отчет в КАТ.

Декларацията за отказ от право на собственост върху имот може да се оттегли до вписването й в имотния регистър. Оттеглянето също се извършва с нотариално заверена декларация. За валидността на оттеглянето не се изисква вписване в Службата по вписванията.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за отказ от право на собственост или за отказ от наследство, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия