С Тълкувателно решение № 1/2021 г. от 23.01.2024 г. по тълк.д. № 1/2021 г. Върховният касационен съд (ВКС) прие, че малолетни и непълнолетни деца НЕ могат да правят отказ от наследство.

Според ВКС отказът от наследство се включва в понятието „отказ от права“ по смисъла на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс. Поради това, отказ от наследство, направен от името на малолетен или непълнолетен наследник, е НИЩОЖЕН.

Децата НЕ могат да извършват отказ от наследство дори с разрешение на районния съд. Те НЕ могат да се откажат от наследството нито самостоятелно, нито чрез законен представител, респ. с попечителско съдействие.

Малолетните и непълнолетните деца могат да приемат наследството само по опис.

Законният представител на малолетно дете, респ. непълнолетно дете със съгласието на попечителя си, обаче НЕ са длъжни да приемат наследството по опис, вкл. и при изрично даден от съда срок за това. Тяхно право е да не приемат наследството до навършване на пълнолетие на детето, когато то лично ще може да изяви волята си дали приема или се отказва от наследството. За правата на детето наследството остава незаето до навършване на пълнолетие.

Срещу нежеланието на законния представител на малолетния или на непълнолетния наследник със съгласието на попечителя му да приеме наследството по опис, кредиторите на наследодателя са защитени чрез уредената в чл. 59 от Закона за наследството фигура на „управител на наследство“. При съдебни дела съдът служебно (ако детето е ищец в исковото производство) или по искане на ищеца (ако детето е ответник) и след като е дал съответните указания на ищеца, назначава управител на незаетото от детето наследство. Този управител действа като представител на бъдещия наследник, който ще бъде определен едва след приемане на наследството. Удовлетворяването на вземанията на кредиторите на наследодателя, вкл. за лихвите и разноските за исково и изпълнително производство, също се извършва с участието на управителя на незаетото наследство и САМО чрез включено в наследството имущество.

Малолетните и непълнолетните наследници отговарят за задължения на наследодателя само с включени в наследството активи. Те НЕ отговарят за такива задължения с личното си имущество.

Съдът, в производството по установяване на вземането на кредитор на наследството, в решението си посочва, че удовлетворяването на вземането (вкл. лихви и разноски) следва да се извърши от включените в наследството активи. Това важи както ако непълнолетното дете е приело наследството по опис, така и ако не го е приело и е бил назначен управител на незаетото наследство.

Също така, ВКС приема, че при искане на разрешение от районния съд за продажба, дарение или друга сделка с недвижими имоти, МПС-та, парични влогове и ценни книги, наследени от непълнолетни и малолетни деца, е задължително преди това да е прието наследството по опис.

В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие за приемане по опис или отказ от наследство, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия