Българското законодателство предвижда два възможни варианта за осигуряване на управител на ЕООД или ООД.

Най-често едноличният собственик на капитала или съдружникът с най-голям дял се избират за управители на ЕООД или ООД. Няма пречка обаче, управител да бъде и трето лице. Независимо дали управителят има дял в дружеството или е външно лице, той може да се осигурява по договор за управление и контрол или като самоосигуряващо се лице. В малките и средни фирми обикновено се предпочита вариантът за осигуряване на управителя като самоосигуряващо се лице.

Търговският закон предвижда, че отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Сключването на такъв договор за управление и контрол (ДУК) обаче не е задължително.

Осигуряване на управител по ДУК

Ако бъде сключен ДУК, в който е определено възнаграждение на управителя, такъв договор се приравнява на трудовия договор за целите на осигурителното законодателство. Това означава, че управителят трябва да бъде осигуряван за всички рискове. Дружеството ще дължи социални осигуровки за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионално заболяване, както и за безработица. За лицата, родени след 31.12.1959 г., се внасят и осигуровки за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Също така, трябва да се внася и здравна осигуровка.

Възможно е в самия ДУК да не е посочено възнаграждение на управителя. Такова обаче може да бъде определено с допълнително споразумение към ДУК или с решение на едноличния собственик или общото събрание на съдружниците. В този случай също ще възникне задължение за осигуряване на управителя за всички социални рискове, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване.

Осигуровките се дължат върху полученото възнаграждение, вкл. неначисленото и начисленото, но не изплатено.

Под „неначислено“ възнаграждение следва да се разбира дължимо възнаграждение, което не е намерило отражение в счетоводството на дружеството, в противоречие с някои от основните принципи, залегнали в Закона за счетоводството. „Дължимо“ възнаграждение е това, което е договорено или определено по съответния ред.

Ако възнаграждението е по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на ЕООД или ООД и квалификационни групи професии, осигурителните вноски се дължат върху съответния минимален доход. Минималните осигурителни прагове се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Управителите попадат в колона „Ръководители“. Основната икономическа дейност на фирмата се определя съгласно Квалификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Максималният месечен осигурителния доход, върху който могат да се внасят осигуровки, за 2019 г. е в размер на 3000 лева. Осигурителните вноски се разпределят между дружеството и управителя в посочените в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване съотношения. Осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест” е изцяло за сметка на дружеството.

Осигуряване на управител като самоосигуряващо се лице

Ако няма сключен ДУК или, макар и да има, не е определено възнаграждение на управителя, той трябва да внася осигуровки за своя сметка като самоосигуряващо се лице. За дружеството няма да има разход за осигуровки на управителя.

В този случай, управителят задължително се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Също така, той трябва да внася и здравна осигуровка. По свой избор, ако желае да ползва болнични, той може да се осигурява и за общо заболяване и майчинство.

Осигурителните вноски се внасят върху избран месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2019 г. е 560 лева.
Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2019 г. е 3000 лева.

В 7-дневен срок от започване на дейността, управителят трябва да подаде декларация в ТД на НАП за регистрация като самоосигуряващо се лице.

При този вариант се дължат по-малко осигуровки. Също така, минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица е по-малък от минималните осигурителни прагове за основната икономическа дейност на дружеството и квалификационни групи професии при ДУК. Недостатък е, че осигуровките не се признават за разход на дружеството и с тях не може да се намали облагаемата основа за данък печалба.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия