При придобиване на дялове и акции в ООД и АД възниква членствено правоотношение между съдружника и акционера и търговското дружество. То представлява съвкупност от различни имуществени и неимуществени права. Напр. право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, право на информация за дейността и достъп до документите на дружеството, право да получи временно удостоверение за издадените акции и т.н.

В случай че правото им на членство или отделни техни членствени права бъдат нарушени съдружниците и акционерите могат да предявят пред съда иск по чл. 71 от Търговския закон (ТЗ). Такива нарушения могат да бъдат например:

  • отказът да бъде изплатена печалба на съдружника/акционера, определена с решение на общото събрание;
  • отказът на право на съдружника да преглежда книгите на дружеството;
  • отказът за вписване на акционера в книгата на акционерите; оспорване на качеството акционер/съдружник или на размера на неговия дял или броя на притежаваните акции др.
Нарушението на правата на съдружника или акционера трябва да е извършено от орган на търговското дружество.

При ООД това е управителят, а при АД – съветът на директорите, управителният или надзорният съвет.

С иск по чл. 71 от ТЗ не може да се търси защита срещу решения на Общото събрание или действия на други съдружници и акционери. За отмяна на незаконосъобразни решения на ОС на ООД и АД трябва да се предяви специалният иск по чл. 74 от ТЗ.

Иск по чл. 71 от ТЗ може да бъде предявен само от лице, което е съдружник или акционер към датата на подаване на исковата молба.

Ако това лице е и управител/изпълнителен директор на дружеството, Общото събрание трябва да определи представител ad hoc, който да представлява дружеството по делото.

За да бъде уважен от съда този иск в някои случаи е необходимо качеството съдружник или акционер да не е отпаднало и към датата на постановяване на съдебното решение. Това означава, че ако след предявяване на иска съдружникът/акционерът прехвърли дяловете/акциите си, напусне или бъде изключен, искът може да бъде отхвърлен.

Преценката дали съдружник или акционер, загубил това си качество след подаване на исковата молба, продължава да има правен интерес се прави от съда. Той взема предвид конкретните обстоятелства по делото, защитата на какви членствени права се търси и дали искът е установителен, конститутивен или осъдителен. Напр. в практиката се приема, че напуснал съдружник, който е предявил иск по чл. 71 от ТЗ за осъждане на дружеството да му предостави достъп до дружествените книги, за да може да провери дали сумата, която трябва да му се изплати като дружествен дял е правилно изчислена, има интерес от осъждането на ООД. Това изключение обаче се прилага само при наличие на определени условия.

Ако се иска отмяна на незаконосъобразни решения на съвета на директорите, управителния или надзорния съвет на АД, не се изисква акционерът да е член на съвета, чието решение оспорва. Достатъчно е да е акционер и със съответното решение да се засягат неговите членствени права.

Ответник по този иск е търговското дружество.

Исковата молба по чл. 71 от ТЗ се подава в окръжния съд по седалището на ООД и АД.

За образуване на делото се заплаща държавна такса в размер до 80 лева, но не по-малко от 30 лева.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка със защита на правата Ви като съдружник или акционер, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия