Производството по обявяване на смърт на изчезнало лице има за цел да защити преди всичко интересите на неговите наследници. Най-често именно те завеждат такива съдебни дела. Продължителното отсъствие на едно лице, за което няма никакви сведения, създава обаче несигурност и опасност от увреждане и на интересите на други лица, с които то се намира в различни правоотношения. Освен роднини и наследници, обявяване на смъртта на отсъстващия могат да поискат и съдружници, работодатели, кредитори, длъжници и др.

След като изтекат пет години от деня, за който се отнася последното известие за отсъстващия, съдът по искане на прокурора или на всеки заинтересован, обявява неговата смърт. Такова известие могат да бъдат показания на свидетели, които твърдят, че са го видели в определен ден и час или за последен път са разговаряли с него, изпратено от отсъстващия съобщение, мейл или писмо и др.

Когато някой е изчезнал при събитие, което дава основание да се предполага, че той е загинал (напр. природно бедствие), смъртта може да бъде обявена, ако са изтекли две години от края на събитието.

Обявяването на смъртта може да стане и без да е обявено преди това отсъствието на лицето.

Молбата се подава в районният съд по последния постоянен адрес на изчезналия. Ако няма такъв – по последния адрес, където лицето е живяло непосредствено преди изчезването.

Държавната такса за разглеждане на молбата е 25 лева.

Съдът изпраща за разгласяване извлечение от молбата до общината, района или кметството по мястото, където лицето е живяло непосредствено преди изчезването. Те слагат съобщение в сградата на общината или кметството, а някои общини го публикуват и на интернет сайтовете си. Извлечението се връчва и на предполагаемите наследници на отсъстващия и неговия пълномощник или законен представител, ако има такъв.

В производството по обявяване на смърт подлежи на установяване денят, за който се отнася последното известие за отсъстващия. Молителят трябва да докаже, че е минал период от пет години, през който няма никакви известия от лицето или за него. Съдът събира сведения за отсъстващия от неговите близки, от общината, района или кметството, от Министерството на вътрешните работи, от НАП, от НОИ и от всеки друг подходящ източник.

Със своето решение съдът определя деня, а по възможност и часа на предполагаемата смърт. Това е от важно значение за определяне кои лица са наследници на обявения за починал. При липса на други данни за дата на смъртта се приема денят, за който се отнася последното известие за отсъстващия.

Обявената от съда смърт поражда същите правни последици, които произтичат от действителната смърт на лицето. Ако лицето е имало сключен брак, той се прекратява. Наследниците по закон и/или завещание стават собственици на неговото имущество и могат да се разпореждат с него.

Въз основа на съдебното решение се съставя акт за смърт от общината по последния постоянен адрес на лицето или по мястото, където е живяло непосредствено преди изчезването.

Въпреки дългия период от 5-годишно отсъствие, възможно е да се окаже, че обявеният за починал е жив. В този случай той може да поиска обратно:

  • имотите си (ако наследникът не ги е отчуждил) и отчуждените по безвъзмезден начин имоти. Ако имотите му са били отчуждени, той може да иска всичко, което е придобито срещу отчуждените по възмезден начин имоти, както и цената, която се дължи от трети лица срещу извършените отчуждения;
  • имотите си, отчуждени по възмезден начин, ако приобретателят в момента на придобиването е знаел, че обявеният за умрял е жив.

Възобновява се и изпълнението на задълженията, които други са имали към него и са били спрени поради отсъствието му. Напр. издръжка и пенсия. За това обаче, той трябва да изпрати на тези лица покана за изпълнение. Задълженията ще се изплащат от датата на получаване на поканата. Не може да се искат суми за времето, през което лицето е било обявено за отсъстващо или починало.

Ако обявеният за починал е имал сключен брак, той не се възстановява. При желание на страните, трябва да се сключи нов брак.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за назначаване на представител, обявяване на безвестно отсъствие или смърт на изчезнало лице, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия