Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ организира и провежда специализирани обучения по GDPR. Обученията са с практическа насоченост и имат за цел да надградят основните знания на мениджмънта и служителите, свързани с обработване на лични данни, в контекста на техните постоянни трудови задължения и отговорности.

Общият регламент за защита на данните задължава администраторите да повишават осведомеността на персонала, участващ в операциите по обработване на лични данни, като му осигурят подходящо обучение. Текущото обучение на служителите е една от основните организационни мерки, които всяка организация трябва да предвиди, за да отговаря на изискванията на GDPR. Препоръчително е поне веднъж годишно служителите да преминават обучение, за да се запознават с най-новите изисквания към дейностите по обработване и защита на данните.

Въз основа на нашия опит при провеждане на обучения по защита на личните данни, екипът ни е разработил следните обучителни модули:

Специализирани обучения по GDPR за мениджмънт и отдел “Човешки ресурси

В обучението са включени следните теми:

  • Задължения на администратора на лични данни
  • Правни основания за обработване на лични данни
  • Обработване на лични данни в контекста на трудовите правоотношения
  • Съхраняване и унищожаване на лични данни
  • Отношения между администратор и обработващ и между администратор и администратор
  • Практическо упражняване на правата на субекта на данни
Специализирани обучения по GDPR за мениджмънт и IT отдел

В обучението са включени следните теми:

По желание на клиента могат да бъдат включени и допълнителни теми като трансфер на лични данни, анализ на риска, оценка на въздействието и др. Също така, в зависимост от конкретните нужди на организацията могат да се изготвят и индивидуални обучителни програми.

Обученията могат да се провеждат както присъствено, така и онлайн.

След завършване на обучението на всички участници се предоставят работни материали и сертификати за участие в специализирано обучение по GDPR.

Ако се нуждаете от консултация, изготвяне на документи или обучение във връзка със защитата на личните данни, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия