Поради големия интерес и направените запитвания към нас, екипът на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ обявява допълнителни дати за въвеждащи и продължаващи обучения по ЗМИП, специално предназначени за фондации и сдружения с нестопанска цел.

Обученията ще се провеждат онлайн чрез платформата ZOOM.

Всички участници ще получат работни материали, както и сертификат за участие в специализирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

ДАТИ НА ОБУЧЕНИЯТА

13-ти октомври (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.

20-ти октомври (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.

27-ми октомври (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Програмата на обученията е специално разработена с оглед на специфичните изисквания към ЮЛНЦ във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участниците ще се запознаят с последните изменения в ЗМИП и най-новите указания на ДАНС във връзка с идентификацията на дарителите и други лица, с които работят и информацията и данните, които трябва да събират; документацията, която следват да поддържат връзка със ЗМИП и ЗМФТ, както и сроковете за съхранението й. Ще бъдат дадени практически насоки и подробно ще бъдат разяснени критериите, по които да разпознават съмнителни клиенти, операции или сделки. Специално внимание ще бъде отделено и на актуалната съдебна практика при обжалване на санкции, наложени от ДАНС.

За проведените обучения се изготвя отчет за изпълнение. Този отчет е част от задължителните документи, които всяко ЮЛНЦ трябва да съхранява в случай на проверка от ДАНС.

Напомняме, че всички неправителствени организации имат задължение поне веднъж годишно да участват в обучения по прилагането на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Обучение трябва да премине и управляващият съответното ЮЛНЦ, ако то няма назначени служители. Това задължение произтича от чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Санкцията за непровеждане на въвеждащо и продължаващо обучение по ЗМИП е от 2 000 до 20 000 лв.

За допълнителна информация и записване за участие във въвеждащи или продължаващи обучения по ЗМИП, можете да се обърнете към нас по e-mail: p.kancheff@kgmp-legal.com или на телефон 0888 53 59 30

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия