Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ организира и провежда въвеждащи и продължаващи обучения на ЮЛНЦ за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Всички фондации и сдружения с нестопанска цел са длъжни поне веднъж годишно да участват в обучения по прилагането на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Такова обучение трябва да премине и управляващият съответното НПО, ако то няма назначени служители. Това задължение е предвидено в чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Първото обучение ще се проведе онлайн от 13.30 ч. до 16.00 ч. на 21-ви октомври (петък).

Второто обучение ще се проведе онлайн от 13.30 ч. до 16.00 ч. на 11-ти ноември (петък).

Третото обучение ще се проведе онлайн от 13.30 ч. до 16.00 ч. на 2-ри декември (петък).

Четвъртото обучение ще се проведе онлайн от 13.30 ч. до 16.00 ч. на 9-ти декември (петък).

След завършване на обучението всички участници ще получат работни материали и сертификат за участие в специализирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

Санкцията за непровеждане на въвеждащо и продължаващо обучение е от 2 000 до 20 000 лв.

В рамките на обученията ще бъдат подробно разгледани специфичните изисквания към НПО във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участниците ще се запознаят с информацията и данните, които ЮЛНЦ трябва да събират; документацията, която следват да поддържат връзка със ЗМИП и ЗМФТ, както и сроковете за съхранението й. Ще бъдат дадени практически насоки и подробно ще бъдат разяснени критериите, по които да разпознават съмнителни клиенти, операции или сделки. Специално внимание ще бъде отделено и на задължението на НПО за идентифицирането на дарителите и други лица, с които работят, съобразно най-новите насоки на ДАНС и т.н.

За проведените обучения се изготвя отчет за изпълнение. Този отчет е част от задължителните документи, които НПО трябва да съхранява в случай на проверка от ДАНС.

За допълнителна информация и записване за участие във въвеждащи или продължаващи обучения на ЮЛНЦ за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, можете да се обърнете към нас по e-mail: p.kancheff@kgmp-legal.com или на телефон 0888 53 59 30

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия