Екипът на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ обявява допълнителна дата за обучение по ЗМИП и ЗМФТ за фондации и сдружения, поради направените към нас запитвания след като на 27.10.2023 г. България бе включена в т.нар. “сив списък” от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF). В този списък влизат държави, при които са установени стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. За да бъде извадена от него, българската държава е поела ангажимент да приложи редица мерки, сред които да идентифицира НПО-та, които са най-уязвими към злоупотреба във връзка с финансиране на тероризма и да приложи основан на риска мониторинг върху тях. Това означава, че ще бъде засилен контрола върху дейността на сдруженията и фондациите от страна на ДАНС.

Обучението по ЗМИП и ЗМФТ ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.

Програмата на обучението е специално разработена с оглед на специфичните изисквания към ЮЛНЦ във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ДАТА НА ОБУЧЕНИЕТО:

24-ти ноември (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Всички участници ще получат работни материали, както и сертификат за участие в специализирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

По време на обучението те ще се запознаят с последните изменения в ЗМИП и насоките и указанията на ДАНС във връзка с идентификацията на дарителите, бенефициерите и други лица, с които работят и информацията и данните, които трябва да събират; документацията, която следват да поддържат връзка със ЗМИП и ЗМФТ, както и сроковете за съхранението й. Ще бъдат дадени практически насоки и подробно ще бъдат разяснени критериите, по които да разпознават съмнителни клиенти, операции или сделки. Специално внимание ще бъде отделено и на актуалната съдебна практика при обжалване на санкции, наложени от ДАНС.

Напомняме, че всички неправителствени организации имат задължение поне веднъж годишно да участват в обучения по прилагането на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Обучение трябва да премине и управляващият съответното ЮЛНЦ, ако то няма назначени служители. Това задължение произтича от чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Санкцията за непровеждане на въвеждащо и продължаващо обучение по ЗМИП е от 2 000 до 20 000 лв.

За допълнителна информация и записване за участие, можете да се обърнете към нас по e-mail: p.kancheff@kgmp-legal.com или на телефон 0888 53 59 30

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия