Работодателят може, но не е длъжен, да информира своите служители, че има заразен с COVID-19 служител. Ако реши да уведоми служителите за наличието на инфектиран служител, работодателят няма право да посочва неговото име или други данни, които могат да го идентифицират. Това прие Комисията за защита на личните данни в свое Становище рег. № П НМД-17-114/2020 г. във връзка с обработване на данни за здравето на служителите в контекста на пандемията от COVID-19.

Също така, Комисията посочва, че работодателят не може да изисква информация от служителите, които работят от вкъщи, за тяхното здравословно състояние и това на членовете на семейството им.

Работодателят може да обработва лични данни за здравето на служителите, които работят дистанционно, само в следните случаи:

  • самият служител е направил обществено достояние информацията, че е заразен с COVID-19;
  • служителят представи болничен лист, за да удостовери, че се е лекувал от COVID-19 или когато болничният лист е издаден във връзка с грижата за член на домакинството на служителя. До представянето на болничния лист, за работодателя не възниква необходимост за обработване на данни за здравето на лицето, което работи от вкъщи.

В друго свое Становище рег. № П НМД-17-151/2020 г. относно групово тестване на служители за COVID-19 Комисията приема, че работодателят може да издаде заповед за задължително групово тестване за установяване на заразени или приносители на COVID-19 сред своите служители, само ако тестът за балансиране покаже, че неговите легитимни интереси имат преимущество пред правата и свободите на субектите на данни (неговите служители).

Легитимният интерес на работодателя е да планира и да осигурява непрекъснатост на трудовия процес, като предприема мерки за запазването на здравето на своите служители в условията на здравна криза, вкл. чрез тяхното тестване за COVID-19. Когато се позовава на чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 като основание за обработване на лични данни, работодателят трябва да направи балансиращ тест. При извършването на теста за балансиране следва да се отчетат рисковете, произтичащи от икономическата дейност, възможността за по-голямо взривно разпространение на болестта, ако не се приложат планираните мерки и др.

Работодателят ще обработва данни за здравето, когато негов служител представи болничен лист, за да удостовери, че се е лекувал от COVID-19. До този момент, за работодателят не възниква необходимост за обработване на данни за здравето.

Работодателят не обработва данни от пробите, съдържащи генетичен материал на изследваните за COVID-19 чрез групови PCR-тестове служители. Тези данни се обработват от лицензираните лаборатории. За тях, като администратори на лични данни, се прилагат подходящите основания на чл. 9, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, включително обществения интерес.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на документи или от консултация в областта на защита на личните данни, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия