Националната агенция за приходите публикува две нови становища относно задълженията на обменните бюра по ЗМИП. При извършване на контролната си дейност НАП е установила проблеми и неразбиране от страна на обменните бюра при прилагането на изискванията на законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Напомняме, че всяка фирма, която извършва сделки с валута в наличност (обменно бюро), трябва да приеме Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в 4-месечен срок от вписването си в публичния регистър в НАП.

Становище рег. № М-91-00-45/18.04.2024 г. на изпълнителния директор на НАП

Това становище дава насоки на обменните бюра как да прилагат в дейността си изискванията на ЗМИП за комплексна проверка на клиентите, за идентификация и проверка на идентификацията на клиентите и техните действителни собственици, както и за изясняване на произхода на средствата.

Обменните бюра трябва да извършват комплексна проверка само при извършване на случайни или свързани операции и сделки.

С оглед спецификата на тяхната дейност, НАП приема, че между тях и клиентите им не се установява делово взаимоотношение с дълготраен характер. Независимо че дадено лице може многократно да обменя валута в едно обменно бюро, всяка обмяна се счита за случайна операция или сделка. Ако обаче един клиент и свързани с него лица за кратък период от време извършат неколкократна обмяна на валута без да има обоснована икономическа необходимост, ще са налице свързани операции. С оглед стойността на отделните сделки следва да се прецени дали не са направени с цел да се избегнат изискванията за комплексна проверка или докладване.

ВАЖНО!!! Обменните бюра ще са длъжни да прилагат мерките за комплексна проверка на клиентите при извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 5 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко свързани операции.

Комплексната проверка, която трябва да извършват обменните бюра, включва:

В становището на НАП се подчертава важността на изискването проверката на идентификацията да е надлежно документирана. Документите трябва да се съхраняват и при проверка да бъдат предоставени на органите по приходите. Най-честите глоби по ЗМИП са свързани именно с неизвършване или неправилно извършване на идентификация и проверка на идентификацията на клиентите и действителните собственици.

За изясняване на произхода на средствата е достатъчно обменните бюра да събират декларацията–Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП.

С цел установяване дали клиентът е видна политическа личност или свързано с нея лице, НАП допуска обменните бюра да събират данни само чрез попълване на декларацията-Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП. В определени случаи обаче проверката на тези данни трябва да се извърши чрез поне два способа, т.е. декларацията няма да е достатъчна.

Ако клиентът е видна политическа личност или свързано с нея лице, обменните бюра трябва да приложат мерките за разширена комплексна проверка.

Становище рег. № 92-00-1300/23.05.2024 г. на изпълнителния директор на НАП

С това становище се дават подробни насоки на обменните бюра как да прилагат изискванията за идентификация и проверка на идентификацията на клиенти и действителни собственици, които са видни политически личности (ВПЛ) или свързани с такива личности лица.

НАП обръща внимание на задължението да се изгради ефективна вътрешна система, която да позволява на обменните бюра да установяват дали даден клиент е ВПЛ или свързано с такава личност лице. Изрично се подчертава, че попълването на декларацията-Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП не е достатъчно.

Ако се нуждаете от консултация, изготвяне на документи или обучение във връзка със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия