През 2022 г. ще могат да се ползват по-големи данъчни облекчения за деца. Новите по-високи годишни размери бяха приети с § 18, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., публикуван в бр. 50 от 05.07.2022 г. на „Държавен вестник“.

Размерът на сумите за данъчни облекчения за деца за 2022 г. са:

 • за едно ненавършило пълнолетие дете е 6 000 лв., респ. сумата за получаване е до 600 лв.
 • за две ненавършили пълнолетие деца е 12 000 лв., респ. сумата за получаване е до 1 200 лв.
 • за три и повече ненавършили пълнолетие деца е 18 000 лв., респ. сумата за получаване е до 1800 лв.

Родители, които през цялата 2022 г. са били в майчинство, НЕ могат да ползват данъчните облекчения. Данъчното облекчение обаче може да се ползва от другия родител

Облекченията се ползват само от единия родител. Ако обаче размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата може да се ползва от другия родител. Той трябва да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, не трябва да надхвърля посочения по-горе размер, определен според броя на децата.

Имайте предвид, че ако имате неплатени публични задължения (за данъци, осигуровки, глоби, местни данъци и такси) няма да можете да ползвате данъчните облекчения. В този случай трябва първо да ги платите и след това да подадете документите за ползване на данъчното облекчение.

Данъчни облекчения за деца могат да ползват както местни, така и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство.

За да ползват облекченията, към 31 декември 2022 г. родителите не трябва да са лишени от родителски права, а детето не трябва да е настанено извън семейството.

Детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва към 31 декември 2022 г.:
 • да е местно лице на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по ЕИП;
 • да не е навършило пълнолетие. Облекчението обаче може да се ползва за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2022 г.; 
 • да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Ако детето е починало през 2022 г., посочените по-горе изисквания се прилагат към датата на смъртта му.

Данъчните облекчения за деца могат да ползват по два начина:
 • чрез работодателя. В този случай, в срок от 30 ноември до 31 декември 2022 г.  родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ. В Част I на ред 6 на декларацията трябва да направи отметка че лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. Тези обстоятелства могат да се декларират и с отделна писмена декларация.   
 • лично от родителите с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В този случай към годишната декларация се прилагат и декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.
През 2022 г. данъчни облекчения за деца могат да се ползват и авансово през годината.

За пръв път беше въведена възможност облекченията да се ползват текущо през годината. Работникът/служителят има право еднократно да избере авансовото ползване на данъчното облекчение. За целта той трябва да предостави на работадателя писмена декларация, с която декларира, че:

 1. за прилагане на данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в от ЗДДФЛ;
 2. няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател;
 3. другият родител няма да ползва авансово намалението за 2022 г.

Ако се нуждаете от правна консултация, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия