С изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародвани в брой 42 от 28.05.2019 г. на „Държавен вестник“, бяха направени важни промени, засягащи кръга на лицата, задължени да подадат Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП за своите действителни собственици.

Новата алинея 6 на чл. 63 от ЗМИП разширява обхвата на юридическите лица с нестопанска цел, които НЯМА да подават декларация за действителните си собственици. Законът изрично посочва, че действителните собственици на фондации и сдружения се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато действителни собственици на фондации и сдружения са физически лица, които са различни от вписаните в съответния регистър и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, данните за тях се заявяват за вписване.

  • Сдружения и читалища

Ако при сдруженията могат да бъдат определени физически лица, които попадат в хипотезата на § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, като действителни собственици следва да се посочат тези лица и да се подаде декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП. В случай че такива физически лица не могат да бъдат определени, тогава за действителни собственици се считат представляващия/ите, които изпълняват функции, аналогични на висш ръководен служител на сдружението и тъй като те са вписани по делата или партидите на сдружението, декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП не следва да се подава. Спрямо читалищата се прилага същия режим както при сдруженията.

  • Фондации

По отношение на фондациите, като действителни собственици следва да се посочат физическото лице или физическите лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в § 2, ал. 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП. Такива могат да бъдат учредителят или определени от него трети лица, които имат запазени права, които водят до възможност за упражняване на контрол върху решенията на фондацията. В случай че такива физически лица не могат да бъдат определени, тогава за действителни собственици се считат представляващия/ите, които изпълняват функции, аналогични на висш ръководен служител на фондацията и тъй като те са вписани по делата или партидите на фондацията, декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП не следва да се подава.

Напомняме, че за юридическите лица с нестопанска цел, които са се пререгистрирали в Агенция по вписванията до 31 януари 2019 г., срокът за подаване на декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е до 31 май 2019 г. За ЮЛНЦ, които се пререгистрират след 31 януари 2019 г., срокът е 4 месеца от извършването на пререгистрацията.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне и подаване на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, изготвяне на оценки на риска или обучение по ЗМИП, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

 

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия