От 14.03.2020 г. влязоха в сила нови изисквания, свързани с документите за обявяване на ГФО за 2019 г. в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Промените засягат всички микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 1-3 и чл. 20 от Закона за счетоводството. За големите фирми и предприятията от обществен интерес се запазва досегашния ред.

Микропредприятия са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели:
 1. балансова стойност на активите – до 700 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – до 1 400 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – до 10 души.
Малки предприятия са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели:
 1. балансова стойност на активите – до 8 000 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – до 16 000 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – до 50 души.
Средни предприятия са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
 1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
За обявяване на ГФО за 2019 г. на микро, малки и средни предприятия в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ се подават следните документи:
 • Заявление, образец Г2;
 • ГФО и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
 • Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел;
 • Документ за внесена държавна такса.

Декларацията по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. е по образец, а не в свободен текст. Тя се подписва от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел. Не се изисква нотариална заверка на неговия подпис. С декларацията се удостоверява приемането от съответния компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността. Следователно, НЕ ОТПАДА изискването за редовното свикване и провеждане на общо събрание за приемане на ГФО и годишния доклад за дейността, респ. на решение на едноличния собственик на капитала или друг компетентен орган.

ГФО и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад. Обръщаме внимание, че ГФО и докладът за дейността НЕ трябва да бъдат подпечатани с печата на фирмата или ЮЛНЦ.

Към заявлението вече НЯМА да се прилагат решенията за приемане на ГФО от компетентните органи на фирмите и ЮЛНЦ (напр. протоколи от общи събрания).

ОТПАДА и изискването за прилагане на документите, удостоверяващи редовното свикване на общото събрание, както и на актуален към датата на общото събрание списък на членовете на сдружението с нестопанска цел, удостоверение за актуално състояние на съдружник или акционер, чуждестранно юридическо лице и т.н.

В случай, че се нуждаете от съдействие за подготовка на необходимите документи и за обявяване на ГФО в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия