При пътуване в чужбина на ненавършили пълнолетие деца – български граждани или такива с двойно гражданство, на гранично-пропускателните пунктове следва да се представят редица документи, за да могат те да напуснат територията на Република България, сред които и нотариално заверена декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето.

І. Необходими документи за пътуване в чужбина на непълнолетни деца, които са само български граждани

              1. Лична карта или международен паспорт

Малолетните деца (до 14 г.) могат да пътуват в чужбина с български международен паспорт.

Непълнолетните деца (от 14 г. до 18 г.) могат да напуснат територията на Република България с международен паспорт или с лична карта.

              2. Нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от родителите на детето

При пътуване в чужбина на дете без един или двамата родители, освен валиден паспорт или лична карта на детето, задължително на граничните пунктове трябва да се представи за проверка и нотариално заверена декларация за съгласие за пътуване в чужбина на детето от не пътуващия с него родител, респ. от двамата родители, ако и двамата не придружават детето при пътуването.

Когато в населеното място, където живее детето, няма нотариус, декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето може да бъде заверена и от следните лица:

  • съдията по вписванията при съответния районен съд;
  • кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник.

Декларацията може да се завери и в българските консулски служби при съответните посолства.

Също така, декларация-съгласие за пътуване в чужбина на дете може да се завери в чужбина и от чуждестранен нотариус. На нея задължително следва да се постави заверка “Апостил”, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. В този случай не е необходимо да се правят допълнителни легализации и заверки. Ако държавата не е страна по Хагската конвенция, заверената от чуждестранен нотариус декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето подлежи на легализация, съгласно реда, определен в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

На граничния пункт трябва да се представят оригинала на декларацията-съгласие и обикновено ксеро-копие от нея. Това копие не е необходимо да е нотариално заверено. Граничните служители правят проверка за съответствие между оригинала и копието, като последното остава при тях.

Нотариално заверена декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето НЕ се изисква в следните случаи:
  • когато родителят, който не придружава детето, е чуждестранен гражданин;
  • когато родителят, който не придружава детето, е лишен от родителски права по съдебен ред или съдът е разрешил пътуването – в този случай на граничния пункт се представят оригиналът на съдебното решение и обикновено ксеро-копие от него, което копие не е необходимо да е нотариално заверено;
  • когато в удостоверението за раждане е вписан само един родител или другият родител е починал – в този случай на граничния пункт се представят оригиналът на акта за раждане, респ. на акта за смърт, както и обикновени ксеро-копия на тези документи, които копия не е необходимо да са с нотариална заверка;
  • когато децата, живеят с родителите си дългосрочно в чужбина и това е отразено в техните български документи за самоличност или притежават официален документ за пребиваване, издаден от съответната държава, когато детето притежава валиден български паспорт, в който под формата на стикер или печат е отразено разрешението за продължително пребиваване в съответната държава или заедно с паспорта представи отделен такъв документ под формата на карта или удостоверение за продължително пребиваване в чуждата държава.

ІІ. Необходими документи за пътуване в чужбина на непълнолетни деца, които са с двойно гражданство

При преминаване на българската граница, българското гражданство на детето се установява чрез неговите български документи за самоличност – международен паспорт, лична карта или временен паспорт, издаден от българско дипломатическо представителство на български гражданин, който не разполага с паспорт или лична карта.

Когато детето притежава и друго гражданство, на граничния пункт се представя и документът за самоличност (паспорт или лична карта), издадени от тази държава.

В случай че при напускане територията на Република България за детето бъдат представени валиден български паспорт или лична карта И валиден паспорт или лична карта на съответната друга държава, чийто гражданин е, декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето от родителя, който не го придружава, респ. от двамата отсъстващи родители, НЕ се изисква.

Ако детето е с двойно гражданство, но има само чуждестранен документ за самоличност, то не може да напусне територията на Република България, ако родителят, който не го придружава, е български гражданин и не е дал писменото си съгласие за пътуването на детето в чужбина. Когато родителят, който не придружава детето, е чуждестранен гражданин, такава декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето не се изисква.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на декларация-съгласие за пътуване в чужбина на дете или за разрешаване на спор с другия родител във връзка с такова пътуване, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

 

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия