В Кодекса на труда са предвидени задължителни правила, които работодателите трябва да спазват при прекратяване на трудовите договори и нарушаването им води до незаконно уволнение на работниците или служителите. Почти винаги пред съда се обжалват дисциплинарните уволнения. Причината е, че никой работодател не гледа с добро око на кандидат за работа, чието трудово правоотношение е било прекратено поради извършени нарушения на трудовата дисциплина.

Също така, голяма част от съдебните дела са свързани с прекратяване на трудови договори, извършени на някое от масово използваните от работодателите основания като закриване на цялото или част от предприятието, намаляване обема на работа и съкращаване на щата. Типични нарушения, които се правят от работодателите, са не извършване или неправилно извършване на задължителен подбор, връчване на заповеди за прекратяване без необходимите реквизити, нарушаване на правилата за предварителна закрила на определени категории работници и служители, неправилно изчисление на срокове и т.н.

В случай че прекратяването на трудовия договор е незаконосъобразно, работникът или служителят има право да поиска от съда да признае уволнението за незаконно и да го отмени. Когато уволнението бъде признато за незаконно, се счита, че трудовото правоотношение не е било прекратявано въобще. Това е свързано с редица благоприятни последици за работника/служителя. Най-важната от тях е, че периодът, през който той е бил без работа, се зачита за трудов и осигурителен стаж от датата на уволнението до отмяната му от съда, като работодателят ще трябва внесе съответните осигуровки за пенсия.

Исковата молба за отмяна на незаконно уволнение трябва да се подаде в срок до 2 месеца, считано от датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

Искът за защита срещу незаконно уволнение се подава в районния съд по седалището на работодателя. Той може да се предяви и пред районния съд в населеното място, където работникът полага обичайно труда си.

Най-често искът за защита срещу незаконно уволнение се предявява заедно с други два иска, а именно:

  • Иск за възстановяване на предишната работа 

Този иск се предявява, когато работникът или служителят желае да продължи да работи при същия работодател. В случай че съдът отмени уволнението като незаконно, работникът или служителят ще бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност. Ако обаче трудовият договор е бил срочен и по време на съдебния спор срокът му е изтекъл, съдът ще отхвърли иска за възстановяване на работа.

Работникът или служителят трябва да се яви при работодателя и да започне работата, на която е възстановен. Срокът е двуседмичен. Той започва да тече от получаването от страна на работника или служителя на нарочното съобщение за възстановяване на работа, изпратено от съда. Дори да са закрити всички щатни бройки от длъжността, която работникът или служителят е заемал преди уволнението, работодателят е длъжен да го възстанови на работа. Ако не се яви в срок, трудовото правоотношение се прекратява.

  • Иск за обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението 

Работникът и служителят имат право да искат от съда да осъди работодателя да им заплати обезщетение за времето, през което са останали без работа или са постъпили на друга работа, но с по-ниска заплата.

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение, респ. на разликата във възнагражденията, ако след уволнението е бил на по-ниско платена работа.
Максималният период, за който може да иска обезщетение, е 6 месеца от датата на прекратяване на трудовия договор.

Този иск може да се предяви и отделно, вкл. след приключване на делото за оспорване на уволнението. За разлика от иска за отмяна на уволнението, който се предявява в двумесечен срок от прекратяване на трудовия договор, искът за обезщетение може да се подаде в съда в 3-годишен срок.

По тези съдебни дела работниците и служителите НЕ заплащат държавни такси и разноски, вкл. за съдебни експертизи.

Работникът или служителят следва да заплати единствено уговореното с неговия адвокат възнаграждение за правна защита.

Искът за оспорване на незаконно уволнение, както и другите посочени по-горе искове, се разглеждат по реда на т.нар. „бързо производство”. Това означава, че съдът ги разглежда в съкратени срокове. Продължителността на тези съдебни дела е между 3 и 6 месеца.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с прекратяване на трудови договори и защита срещу незаконно уволнение, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия