При наследяване на ЕТ възникват редица проблеми пред неговите наследници. Те трябва да решат дали да продължат дейността и кой от тях да поеме предприятието на починалия ЕТ или да заличат ЕТ и след това да се разпоредят с наследеното имущество.

Едноличният търговец отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а не само с това, което е включено в предприятието му. След неговата смърт наследниците ще отговарят за тези задължения, дори да не поемат предприятието на ЕТ. Ако тези задължения са значителни и надхвърлят имуществото му, наследниците могат да направят отказ от наследство.

Възможно е в създаденото по време на търговската дейност предприятие на едноличния търговец като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, да се включват много активи – недвижими имоти, МПС-та, парични влогове, дялове в ЕООД или ООД и т.н. Те са негова лична собственост. Дори да са придобити по време на брака, те не са съпружеска имуществена общност. Това има значение за определяне на наследствените дялове.

Ако никой от наследниците не желае да поеме предприятието на починалия едноличен търговец, тогава трябва да заличат ЕТ в търговския регистър. Това е задължително условие, за да могат след това да се разпореждат с наследеното от ЕТ имущество.

В случай че някой от наследниците желае да продължи дейността на ЕТ, тогава трябва да се подпише споразумение между тях. Предприятието на починалия ЕТ обаче може да бъде поето само от един от наследниците. Не може двама или повече наследници да го направят. Малолетните наследници на едноличния търговец не могат да продължат дейността му.

При наследяване на ЕТ най-често наследниците сключват договор за продажба или дарение на наследствените си дялове от предприятието на ЕТ, за доброволна делба или спогодба за поемане на предприятието на ЕТ. Те трябва да са с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно. 

Наследникът, който поема предприятието на починалия едноличен търговец, трябва да подаде в НАП уведомление по чл. 77 от ДОПК. НАП издава удостоверение в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.

Към името на фирмата на починалия едноличен търговец се добавят името и фамилията на наследника, който поема предприятието му.

За вписване на поемането на търговското предприятие на починал едноличен търговец в търговския регистър са необходими следните документи:
  1. Заявление, образец В1;
  2. Договор за продажба или дарение на предприятието на ЕТ, Договор за доброволна делба или друго споразумение между наследниците;
  3. Препис-извлечение от акт за смърт на едноличния търговец;
  4. Удостоверение за наследници;
  5. Удостоверение по чл. 77 от ДОПК за уведомяване на НАП;
  6. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  7. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, ако документите се подават от пълномощник;
  8. Платежно нареждане за внесена държавна такса;
  9. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник.

В зависимост от конкретния случай може да са необходими и допълнителни документи. Напр. разрешение от районния съд, ако един от наследниците е малолетно дете.

Едновременно със Заявлението В1 се подава и Заявление А1 за регистрация на наследника като едноличен търговец. 

Държавната такса е 30 лева.

Когато документите се подават от адвокат, не се изисква адвокатското пълномощно и Заявленията В1 и А1 да бъдат нотариално заверени. Също така, адвокатите имат електронни подписи и при подаване на документите по електронен път държавната такса е с 50% намаление.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за регистрация, прехвърляне, наследяване и заличаване на ЕТ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия