При наследяване на авторски права се прилагат правилата на Закона за наследството. След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по закон и по завещание.

Ако авторът няма наследници или те починат преди изтичането на срока на закрила, авторското право преминава върху държавата. В случай че починалият автор или негов наследник е бил член на организация за колективно управление на права, тя ще продължи да упражнява авторските права до края на срока на закрилата им.

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и 70 години след неговата смърт.

Авторските права се наследяват до изтичане на срока на закрилата им. Следователно, те не се наследяват завинаги, за разлика от имотите, дружествените дялове и други наследствени имущества. След изтичане на срока на закрила правата на наследниците върху обекта на авторското право се прекратяват. Припомняме, че обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. Напр. литературни, музикални и сценични произведения (драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и др.), филми, дизайни, произведения на изобразителното изкуство, фотографски произведения, архитектурни проекти т.н.

При различните обекти на авторското право има особени правила, свързани с началото на срока на закрила:
  • при произведения, създадени в съавторство – от датата на смъртта на последния преживял съавтор;
  • за музикални произведения с текст и музикалнодраматични произведения – от датата на смъртта на по-късно починалия измежду автора на музиката и автора на текста. Няма значение дали са били съавтори. Определящо е текстът и музиката да са били създадени с цел да бъдат използвани заедно;
  • при анонимни произведения или такива, при които авторът е използвал псевдоним – от датата на разгласяването им за първи път. Ако в този срок авторът стане известен или ако псевдонимът не буди съмнение относно неговата личност, срокът тече от датата на смъртта на автора;
  • при компютърни програми и бази данни – от датата на разгласяването им;
  • за филми и други аудиовизуални произведения – от датата на смъртта на последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и автора на музиката, ако тя е била създадена специално за филма;
  • при периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии – от датата на разгласяването им. Ако са били публикувани като отделни томове, части, броеве или епизоди, срокът се изчислява за всеки от тях поотделно.

Сроковете на закрила започват да текат от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на автора или е създадено, разгласено или публикувано произведението.

Авторското право включва в себе си различни имуществени и неимуществени права. С това е свързана и една друга особеност при наследяване на авторски права. Наследниците на автора не могат:

  • да променят или да предоставят на други лица правото да променят авторското произведение;
  • да спрат използването на произведението поради промени в убежденията си.

Тези две неимуществени права не преминават в наследство. Те се прекратяват със смъртта на автора.

След изтичане на срока на закрила авторските произведения могат да бъдат използвани свободно. Наследниците вече няма да могат да се противопоставят на използването, нито да претендират за възнаграждение за него. 

Ако се нуждаете от правна консултация и защита на Вашите наследствени права, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия