Една от възможностите за прекратяване на участието в ООД е чрез отправяне на предизвестие за напускане на съдружник. Най-често тя се използва, когато съдружникът не може да продаде дружествения си дял на другите съдружници или на трето лице.

Писмено предизвестие за напускане на съдружник

Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване. Няма пречка в дружествения договор да се уговори и друг срок.

Предизвестието трябва да е отправено до дружеството. То се съставя в свободен текст, но трябва ясно и недвусмислено да е изразена волята на съдружника да напусне дружеството и да прекрати участието си в него.

На следващо място, предизвестието трябва да бъде получено от дружеството. То може да бъде подадено в офиса на фирмата или изпратено по пощата, чрез куриер, по имейл и т.н. За да се избегнат спорове относно доказване на датата на получаването му и съдържанието му, често предизвестието се връчва чрез нотариус. 

Срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от дружеството.

С изтичането на срока участието на съдружника в ООД се прекратява автоматично. Не е необходимо решение на общото събрание за освобождаване на съдружника, за уреждане на имуществените отношения с него и за съдбата на дружествените дялове на напускащия съдружник.

Предизвестието за напускане може да бъде оттеглено, но преди изтичане на срока му.

Изчисляване на размера на дружествения дял на напуснал съдружник

С изтичане на срока на предизвестието за напусналия съдружник възниква правото да получи паричната равностойност на дружествения си дял. Неговият дял се оценява въз основа на междинен счетоводния баланс, изготвен към края на месеца, през който е изтекло предизвестието. 

Законът не допуска изчисляването на размера на дружествения дял да става на база пазарна цена на активите, както е при ликвидацията на ООД. 

Оценката на активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се извършва по историческата им цена или друга според приложимите счетоводни стандарти. Самата историческа цена представлява цената на придобиване, евентуално ако липсват данни за нея, себестойността или справедливата цена. 

Съдебната практика приема, че за да се определи стойността на дяловете следва от актива по счетоводния баланс да се вземе стойността на дълготрайните материални активи на дружеството /напр. земя, сгради/, други нематериални активи и краткотрайни материални активи, а от пасива – задълженията на ООД /т.е. без собствения капитал, резервите и финансовия резултат/. При съпоставяне на двете величини, ако сумата на активите е по-висока от задълженията, се получава условно наречен чист актив. Неговата стойност се разделя на броя на дяловете, формиращи капитала на дружеството. Паричната равностойност на дяловете на напусналия съдружник се равнява на произведението от броя на притежаваните дялове и определената стойност на един дружествен дял. Записванията в пасива на баланса на собствения капитал и резервите не участват при формиране на равностойността на дяловете на съдружника.

Стойността на дружествен дял от дружество, притежаващо статута на предприятие – майка, се определя въз основа на индивидуалния счетоводен баланс на това дружество към края на месеца, в който е настъпило прекратяване на членството. Не се взема предвид консолидирания счетоводен баланс на икономическата група. В индивидуалния баланс извършената от дружеството майка инвестиция в акции или дялове от капитала на дъщерното дружество следва да бъде отчетена съобразно приложимите счетоводни стандарти и класификацията на направената инвестиция с оглед целта, с която е придобита.

Ако балансът към момента на напускането е отрицателен, напусналият съдружник няма да получи нищо срещу своя дружествен дял.

Изплащане на дружествения дял на напуснал съдружник

Търговският закон не определя срок, в който дружеството трябва да изплати дела на напусналия съдружник. Такъв обаче може да бъде предвиден в дружествения договор. Ако съдружниците не са уговорили срок, вземането на напусналия съдружник става изискуемо с изтичане на срока на предизвестието.

Ако дружеството не изплати дружествения дял или ако напусналият съдружник не е съгласен с оценката на дела си, той може да предяви иск срещу дружеството.

Давностният срок за предявяване на иск срещу ООД за изплащане на дружествен дял на напуснал съдружник е 5 години.

Счетоводният баланс, изготвен от дружеството, няма обвързваща съда доказателствена сила. При оспорване на извършените счетоводни записвания, редовността им се проверява чрез съдебно-икономическа експертиза. Такава експертиза се извършва и при непредставяне на междинен баланс от дружеството. 

Няма пречка напусналият съдружник и дружеството да сключат споразумение. В него могат да се уговорят размера, сроковете и начина на изплащане на дружествения дял.

Вписване на напускането на съдружник в Търговския регистър

Вписването на прекратяването на участието в ООД на напусналия съдружник в Търговския регистър има оповестително действие. Членството в ООД се прекратява от датата на изтичане на срока на предизвестието, а не от вписването му.

При напускане на съдружник, останалите съдружници трябва:

или

  • да поемат освободените дялове и да внесат тяхната стойност по сметка на дружеството.

В зависимост от това кой от посочените варианти бъде избран, ще се определят и видовете документи, които трябва да се изготвят във връзка с вписването на напускането в Търговския регистър.

Не е необходимо да се представят доказателства, че е изплатен дела на напусналия съдружник. Някои длъжностни лица изискват такива, но съдебната практика е категорична, че заличаването на напусналия съдружник от Търговския регистър не зависи от това дали дружеството си е уредило имуществените отношения с него.

Длъжностните лица масово отказват вписване, ако към заявлението не бъдат приложени Протокол от ОС или решение на оставащия съдружник, от които да е видно какво се случва с дяловете на напусналия съдружник, както и изменен дружествен договор. Отказът се мотивира с това, че регистърният орган е длъжен служебно да следи за съдбата на освободените дялове. Съдебната практика е разнопосочна. Има съдилища, които отменят тези откази, но други ги потвърждават.

Друг проблем, който възниква в практиката, е свързан с възможността напусналият съдружник сам да заяви за вписване своето напускане. Много често оставащите съдружници и управителят бездействат и не подават необходимите документи в Търговския регистър. Длъжностните лица отказват вписване на напускането, ако заявлението е подадено от напусналия съдружник. Причината е, че законът не предвижда право на напусналия сам да поиска своето заличаване. Съдебната практика отново е разнопосочна. Някои съдилища отменят такива откази. Други обаче считат, че прекратяването на членството в ООД с предизвестие може да се заявява в Търговския регистър единствено от действащия управител на дружеството, но не и от заинтересования напуснал съдружник.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, съдействие или консултация във връзка с напускане на съдружник в ООД, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия