В края на м.декември 2023 г. КЗЛД прие Методически указания № 2 за подаване на необходимата статистическа информация по ЗЗЛПСПОИН. Такова задължение имат работодателите от публичния и частния сектор, които са създали (или е трябвало да създадат в съответните срокове) свой вътрешен канал за подаване, регистриране и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

Напомняме, че на 4 май 2023 г. влязоха в сила изискванията на ЗЗЛПСПОИН:

 • за всички работодатели от публичния сектор;
 • за частните фирми с над 250 служители;
 • спрямо работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите им, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква “Б” и част II от приложението към ЗЗЛПСПОИН.

За фирмите с персонал между 50 и 249 лица крайният срок за привеждане на дейноста им в съответствие със ЗЗЛПСПОИН изтече на 17 декември 2023 г.

Тези работодатели са длъжни всяка година до 31 януари да подават статистическа информация към КЗЛД за предходната година. Статистическите данни включват броя на постъпилите при тях сигнали, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

Статистическата информация за 2023 г. се подава в КЗЛД до 31 януари 2024 г.

За работодателите от публичния и частния сектор, спрямо които ЗЗЛПСПОИН е влязъл в сила на 4 май 2023 г., първият отчетен период започва от тази дата и приключва на 31 декември 2023 г.

За частните фирми, спрямо които ЗЗЛПСПОИН е влязъл в сила на  17 декември 2023 г., първият отчетен период започва от тази дата и приключва на 31 декември 2023 г.

Работодателите НЕ подават статистическа информация към КЗЛД, ако през 2023 г. при тях не са постъпвали сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

Статистическата информация се подава чрез формуляр по образец. Попълването на всички посочени във формуляра данни е задължително.

Статистическата информация до КЗЛД може да се подаде по следните начини:
 1. чрез специализираната информационна система на КЗЛД за регистриране и работа със сигнали за нарушения („СИГНАЛ“) – необходимо е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) на дружеството. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите, прилага и заповедта, с която е определен за отговорно лице по ЗЗЛПСПОИН;
 2. по електронната поща на КЗЛД на адрес statistika-zzlpspoin@cpdp.bg – формулярът трябва да е подписан с КЕП;
 3. чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 4. в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;
 5. чрез пощенска/куриерска пратка на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Комисия за защита на личните данни. 

За влизане в информационната система „СИГНАЛ“ е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП) на дружеството. Системата зарежда автоматично следната информация:

 • брой на постъпилите сигнали, за които е бил генериран УИН по ЕИК на дружеството;
 • предмет/и на всеки сигнал, посочен при генерирането на УИН – този първоначално подаден предмет може да се коригира (актуализира, допълва, изтрива), ако в процеса по разглеждането на сигнала се е установила такава необходимост. Корекцията става чрез избор от падащо меню;
 • за всеки сигнал, за който е генериран УИН, се посочва статус на сигнала (напр. „В процес на разглеждане“, „Приключен“, „Препратен“, „Друго“, напр. „В процес на отстраняване на нередовности“, „Тест“);
 • когато сигналът се отнася до повече от една област по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, за всяка една от тях се отчитат предприетите действия (проверки). По същия начин се отчитат и резултатите от тези проверки.

Справката за статистическата информация съдържа обобщения резултат по показателите по букви „а“-„г“.

Поради забавяне на пускането на електронния отчетен модул „СИГНАЛ“, Комисията ще даде подходящ допълнителен срок за подаване на информацията чрез него.

Другите начини за подаване на статистическите данни могат да се ползват от 1 януари 2024 г.

Ако се нуждаете от изготвяне на правила за вътрешно подаване на сигнали или правна консултация и съдействие във връзка със задълженията по ЗЗЛПСПОИН, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия