Само две седмици след обнародването му, специалният Закон за мерките по време на извънредното положение заради COVID-19 беше спешно ревизиран.

Забава за плащане на задължения от длъжници

Една от най-важните промени в закона засяга забавата за плащане на задължения по договори от длъжници. Новият текст на чл. 6 е със силно ограничено приложно поле. Той се отнася само до:

  • договори за кредит;
  • други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица (напр. колекторски фирми);
  • договори за лизинг.

При забава за плащане на задължения по такива договори, няма да се начисляват лихви за забава и неустойки. Също така, задължението на длъжника няма да може да бъде обявено за предсрочно изискуемо, а договорът – развален поради неизпълнение. Не се допуска и да бъдат изземвани вещи.

Предишният текст на чл. 6 „спасяваше“ длъжниците при забава за плащане на задължения по всякакъв договори. Напр. по договори за наем, за заем, за продажба на стоки и услуги и т.н.

По-малки глоби за нарушаване на ограничителните мерки

Силното обществено недоволство срещу прекомерния размер на глобите за нарушаване на ограничителните мерки принуди депутатите да намалят размера на някои от тях. Новите по-ниски глоби влизат в сила от 9-ти април 2020 г.

Глоба от 300 до 1000 лв. ще се налага за нарушаване или неизпълнение на въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки. При повторно нарушение нейният размер е от 1000 до 2000 лв. Досегашният размер беше 5000 лева.

За еднолични търговци и фирми санкцията вече няма да е 15 000 лв. За извършени от тях нарушения глобата ще е от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.

Възстановяване на пари за туристически пътувания

Съгласно Закона за туризма, при отмяна на пътуване туроператорът трябва да върне платените от клиентите суми по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

При отмяна на туристическо пътуване поради обявеното извънредно положение в България обаче, туроператорът може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера или страните не постигнат друго споразумение за замяна на един туристически пакет с друг, туроператорът трябва не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, да възстанови всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име. Това означава, че туроператорите ще разполагат с един по-дълъг срок за връщане на парите, които са получили от своите клиенти.

Клиентите НЕ са длъжни да приемат предложенията на туроператорите за получаване на ваучер, който да използват в бъдещ период или замяна на отмененото пътуване с друго.

Принудително изпълнение за публични държавни вземания

От 09.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение публичният изпълнител ще може да налага запор върху трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията на длъжника в общ размер до минималната работна заплата месечно, т.е. до 610 лв. Досега този размер беше 250 лева. По този начин на длъжниците-физически лица се гарантира по-висок несеквестируем месечен доход за периода на извънредното положение.

Трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

За периода на извънредното положение еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа ще могат да се сключват и за повече от един ден. Това време няма да се признава за трудов стаж.

Такива договори могат да сключват и регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн.

Трудовият договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа. Страните по него може да уговарят и работа за 4 или 6 часа.

За сключване и прекратяване на такъв договор не се изпраща уведомление по чл. 62 от Кодекса на труда до Националната агенция за приходите. Не е необходимо да се връчва на работника или служителя и екземпляр от  длъжностната характеристика. За прекратяване на трудовия договор работодателят не е длъжен да издава заповед или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

Трудовият договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа се изготвя по образец, който се публикува на електронната страница на Главна инспекция по труда.

Този договор задължително трябва да съдържа:
  • данни за работодателя и работника;
  • мястото на работа;
  • наименованието на длъжността;
  • размера на трудовото възнаграждение;
  • дните и месеца на изпълнение на работата;
  • продължителност на работното време, вкл. начало и край на работния ден;
  • данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец.

Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор. Плащането се извършва срещу разписка, която е неразделна част от него.

Когато срокът на трудовия договор е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение се изплаща всеки месец, но не по-късно от 5-о число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът.

Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване на работниците се внасят от работодателя.

Схемата „60:40“

Разширява се помощта, която фирмите ще могат да получат по схемата „60:40“. Държавата ще поема и осигурителните вноски, които са за сметка на работодателя.

Срокове по Закона за мерките срещу изпирането на пари

До отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Обръщаме внимание, че новият чл. 24 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение влиза в сила от 09.04.2020 г., а не от датата на обявяване на извънредното положение. Това означава, че сроковете за приемане на вътрешни правила няма да се удължат с целия период на извънредното положение, а само с времето от 09.04.2020 г. до отмяната му.

Други важни промени

За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти. Досегашният текст на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение предвиждаше спиране и на други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти. Тези „други срокове“ обаче ще започнат отново да текат от 16.04.2020 г.

Отменя се спирането на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От 16.04.2020 г. те започват отново да текат.

Считано от 16.04.2020 г. няма да се удължават изтичащите по време на извънредното положение срокове по производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията.

Не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Приемането на това правило се наложи, поради масовите откази на родители, на които са предоставени родителските права, да спазват определения от съда режим на лични отношения на детето с другия родител.

До отмяната на извънредното положение министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

В Приложение към закона са посочени съдебните производства, по които сроковете на спират да текат. Сред тях са делата за привременни мерки за упражняване на родителски права, делата за издаване на заповед за незабавна защита от домашно насилие, за издаване на разрешения за теглене на суми от детски влогове, за спиране на вписвания в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и др.

Важно е да се отбележи, че се запазва силата на всички действия, извършени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

В случай, че се нуждаете от съдействие или от консултация във връзка с въведените извънредни мерки, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия