Управляващият съдружник адвокат Стефания Гичева премина успешно сертифициращо обучение за медиатори, което се проведе на 20-22.01.2023 г. и 27-29.01.2023 г. в гр. София. Курсът се организира от Сдружение “Алтернатива за решаване на спорове” и се води от утвърдени преподаватели и дългогодишни практици в областта на правото и медиацията, сред които и проф. Мария Славова.

Обучението включва две части – теория и практика, всеки от който завършва с изпит. Участниците се запознават и с актуалното състояние на медиацията в България и света. Задължителни сесии по медиация са отдавна познати и приложими в Гърция и Италия, а самата процедура се провежда успешно в редица държави като Франция, Испания и Германия, като в последната и съдиите могат да бъдат медиатори.

В теоретичната част се представя правната рамка на медиацията, както и принципите, на които тя е изградена – доброволност, равнопоставеност, неутралност, безпристрастност и поверителност. Изучават се етапите на процедурата, кои са участниците и необходимите документи, които следва да я съпътстват. Специално внимание се отделя на споразумението, което е целеният финал на медиацията.

Обучението набляга на практикумите, като в симулираните медиации се разглеждат реални случаи при разпределение на ролите. Упражняват се основни комуникативни умения и техники на медиацията и водещите принципи на работа.

В oбучението участваха лица с различни професии и сфери на дейност, тъй като няма изискване медиаторите да бъдат само юристи по образование. Подобно изискване е прието само за медиаторите към Съдебните центрове за медиция, които ще провеждат медиации по висящи правни спорове. Това изискване се въвежда с последните изменения на Закона за медиацията, които влизат в сила в средата на следващата година.

С помощта на обучителите, участниците изследват медиацията като един различен подход за намиране на взаимноприемливо решение при спорове. Открояват се съществените предимства на медиацията като бързина, спестени средства и запазване на отношенията в нормални рамки. Често споразуменията, до които страните достигат сами с помощта на трето неутрално лице – медиатор, са лесно и безпроблемно изпълними, защото страните сами доброволно са генерирали решенията.

Обучението завършва със сертификат за МЕДИАТОР, който дава право за вписване в Единния регистър на медиаторите в България при Министерство на правосъдието. Само лица, обучени в организации, одобрени от Министерство на правосъдието, могат да бъдат вписани като медиатори и да практикуват като такива.

медиатор

В края на обучението, курсистите изразиха удовлетворение от високото му ниво и отчетоха значителна добавена стойност към собствените си умения и към познанията си за алтернативите за доброволно постигане на извънсъдебни споразумения. 

Ако се желаете да проведете медиация или искате да научите повече за тази алтернатива за разрешаване на спорове, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия