Вписването на договора за лицензия на търговска марка в Патентното ведомство не е условие за неговата действителност. Дори да не е вписан, той е валиден и лицензополучателят придобива правото да използва марката съобразно уговореното в договора.

За да има действие спрямо трети лица обаче лицензионният договор трябва да бъде вписан в Патентното ведомство. Именно от датата на вписването му в Държавния регистър на марките той може да бъде противопоставен на трети лица.

Вписването на договора за лицензия на марка е в интерес и на лицензодателя, и на лицензополучателя.

Много често търговските марки се регистрират на името на физически лица, а се използват чрез техни фирми. Също така, за да бъде защитена от кредитори марката може да се притежава от едно търговско дружество, което не извършва търговска или производствена дейност, а да се използва от друго/и свързано/и дружество/а. Ако бъде подадено искане за отмяна на регистрацията на марката поради неизползването й, притежателят на марката (лицензодателят) ще може да се позове на вписването като доказателство, че е изпълнявал задължението си за използване на марката чрез трето лице (лицензополучателя).

От своя страна, лицензополучателят ще може да защитава правата си по договора срещу лица, които нарушават правото върху регистрирана марка. Също така, вписването е гаранция за него срещу недобросъвестно поведение на лицензодателя, защото ако по време на действие на лицензионния договор лицензодателят прехвърли правата си върху марката, вписването на лицензионния договор вече не може да бъде извършено без съгласието на новия притежател.

Всяка от страните по договора за лицензия на марка може да подаде искане за вписването му в Патентното ведомство.

Искането е по образец и към него се прилагат:
  1. договорът за лицензия на търговска марка или извлечение от него в оригинал или в заверено с “вярно с оригинала” копие;
  2. пълномощно, ако се подава чрез пълномощник;
  3. документ за платена такса.

Препоръчваме да се прилага само извлечение, а не целият договор. Лицензионният договор може да съдържа редица конфиденциални уговорки между страните, поради което не е удачно цялото му съдържание да бъде разкривано. Също така, клаузите за лицензия на търговска марка могат да са включени като част от съдържанието на друг договор – напр. за франчайзинг, за търговско представителство, за дистрибуция и др.

Когато се прилага извлечение от договора, то трябва да съдържа:

  • идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя;
  • данни за марката и за вида на лицензията;
  • стоките или услугите, за които се отнася лицензията;
  • срока на договора.
За вписване на лицензионния договор в Държавния регистър на марките се заплаща такса в размер на 60 лева.

Когато лицензополучателите са повече от един, за всеки от тях се дължи отделна такса.

За извършеното вписване на лицензията на търговска марка се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство

Ако се нуждаете от консултация и съдействие за изготвяне и вписване на договор за лицензия на търговска марка, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия