Кредиторите на обявената в несъстоятелност кипърска „Застрахователна компания Олимпик“ могат да предявят вземанията си срещу нея в срок до 35 дни, считано от 23 август 2019 г. Тя извършваше дейност в България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България”.

Всички застрахователни полици на фалиралото дружество бяха прекратени на 17 август 2018 г. Всеки български гражданин, който е претърпял вреди от фалита на компанията, има възможност да предяви претенциите си в посочения по-горе срок. Вземанията трябва да се предявят към ликвидаторите на „Застрахователна компания Олимпик“. Документите могат да се изпращат на следния адрес: гр. София, бул. „България” № 102 Бизнес център „Билисимо”, ет. 2 етаж, офис 22.

Застрахованите лица, на които застрахователният им договор е бил предсрочно прекратен, следва да се обърнат към компанията на следния електронен адрес: officebg@olympicins.eu. В отговор ще им бъде предоставена информация дали имат право на възстановяване на премия и какъв е нейният точен размер. Премията, която подлежи на връщане, се изчислява в зависимост от датата на изтичане на застрахователната полица и при условие, че премията е била платена изцяло. След това, застрахованите лица трябва да предявят претенцията си, като спазват описаната по-долу процедура.

Предявяването на претенцията се извършва с клетвена декларация на кредитора или на негов пълномощник, заверена пред нотариус или в посолството на Кипър в България. Декларацията е по утвърден образец, наречен Формуляр за предявяване на вземане. Към нея се прилагат копия от всички писмени доказателства относно вземането, с изключение на тези, с които дружеството вече разполага.

При предявяване на вземания за застрахователни обезщетения, за които е предявена извънсъдебна или съдебна претенция преди 30 юли 2019 г., не е необходимо повторно прилагане на предоставените към претенцията документи.

Вземанията могат да се предявят на някой от официалните езици на държавата-членка, в която е обичайното пребиваване, местоживеене или централно управление на кредитора.

Размерът на вземането се посочва във Формуляра за предявяване на вземането в евро, изчислено по действащия обменен курс към 30 юли 2019 г. Обменният курс на еврото към българския лев в Кипър е фиксиран – 0.511292 лева за едно евро.

Предявените застрахователни претенции за обезщетение поради настъпило застрахователно събитие или за възстановяване на премии по неизтекли полици, имат предимство пред другите предявени вземания срещу фалиралата „Застрахователна компания Олимпик“. Това означава, че тези вземания ще се изплащат преди останалите. Не е необходимо този привилегирован режим да се посочва изрично във формуляра за предявяване на вземанията.

Необходими документи при предявяване на вземане за застрахователно обезщетение за претърпени имуществени вреди по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“:
 1. Протокол за ПТП с материални щети, Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, Двустранен констативен протокол за ПТП, удостоверение от МВР за настъпило пътнотранспортно произшествие;
 2. Наказателно постановление /влязло в сила/; акт за административно нарушение на виновния водач; заверен препис от влязла в сила присъда с приложени мотиви на съда; решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание; съдебно споразумение по наказателно дело; обвинителен акт; прокурорско постановление за прекратяване на досъдебно производство; протокол за оглед на местопроизшествието; документи относно наличието или липсата на употреба на алкохол над допустимите по закон норми от страна на всички участници в ПТП; автотехническа експертиза; протокол за разпит на свидетели и обвиняеми;
 3. Свидетелство за регистрация на ППС част 1 и/или част 2;
 4. Валиден талон за ГТП;
 5. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
 6. Фактури в оригинал, придружени от платежен документ;
 7. В случай на претендирани медицински разноски – фактури в оригинал, придружени от платежен документ, удостоверяващи извършени разходи за лечение и рехабилитация;
 8. Нотариално заверено пълномощно, ако претенцията се предявява от пълномощник;
 9. Удостоверение за банкова сметка на собственика или на упълномощено от собственика лице;
 10. Други документи, имащи връзка със застрахователното събитие;
 11. Декларация, че кредиторът не е получил обезщетение от трето лице.
Необходими документи при предявяване на вземане за застрахователно обезщетение за претърпени неимуществени вреди по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“:
 1. Протокол за ПТП с материални щети, Констативен протокол за ПТП с пострадали лица; Двустранен констативен протокол за ПТП, удостоверение от МВР за настъпило пътнотранспортно произшествие /оригинал или заверен препис от органите на МВР/;
 2. Наказателно постановление /влязло в сила/; акт за административно нарушение на виновния водач; заверен препис от влязла в сила присъда с приложени мотиви на съда; решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание; съдебно споразумение по наказателно дело; обвинителен акт; прокурорско постановление за прекратяване на досъдебно производство; протокол за оглед на местопроизшествието; фотоалбум от местопроизшествието; документи относно наличието или липсата на употреба на алкохол над допустимите по закон норми от страна на всички участници в ПТП; автотехническа експертиза; медицинска експертиза; протокол за разпит на свидетели и обвиняеми;
 3. Медицински документи: амбулаторни листове; епикризи; направления за изследвания и резултатите от тях в това число и разчитане от образна диагностика /рентгенови снимки и др./; болнични листове; медицински експертизи, медицински бележки, удостоверения, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, и др., доказващи настъпването на телесни увреждания, вследствие на пътнотранспортното произшествие, други медицински документи в зависимост от спецификата на лечението;
 4. При смъртен случай – копие на акт за смърт и удостоверение за наследници на починалия в оригинал;
 5. Документи, доказващи представителната власт на родители, настойници, попечители – в случай, че увреденото лице е непълнолетно или е поставено под пълно или ограничено запрещение;
 6. Нотариално заверено пълномощно, ако претенцията се предявява от пълномощник;
 7. Удостоверение за банкова сметка на увреденото лице;
 8. Други документи, имащи връзка със застрахователното събитие;
 9. Декларация, че кредиторът не е получил обезщетение от трето лице.
Необходими документи при предявяване на вземане по „Застраховка „Каско“:
 1. Протокол за ПТП с материални щети, Констативен протокол за ПТП с пострадали лица; Двустранен констативен протокол за ПТП, удостоверение от МВР за настъпило пътнотранспортно произшествие;
 2. Свидетелство за регистрация на ППС част 1 и/или част 2;
 3. Валиден талон за ГТП;
 4. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
 5. Фактури в оригинал, придружени от платежен документ;
 6. Документ, удостоверяващ прекратяване на регистрацията на МПС, в случай на тотална щета.
 7. Удостоверение от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в случай на пожар;
 8. Комплектите ключове и управляващи устройства на алармена система и/или имобилайзер и други подобни в случай на кражба на МПС;
 9. Нотариално заверено пълномощно, ако претенцията се предявява от пълномощник;
 10. Удостоверение за банкова сметка на увреденото лице;
 11. Други документи, имащи връзка със застрахователното събитие;
 12. Декларация, че кредиторът не е получил обезщетение от трето лице.

Всички разходи по предявяване на вземанията, включително разходите по набавяне на необходимите документи или свидетелски показания, изискани от ликвидаторите, са за сметка на кредитора.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация или съдействие, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия