Нова Наредба за изплащане на компенсации за деца, които не са приети в общински или държавни детски градини и ясли поради липса на свободни места беше обнародвана в бр. 90/27.10.2023 г. на „Държавен вестник“.

ВАЖНО!!! Заявлението и искането за изплащане на компенсации за деца за месеците юли, август и септември 2023 г. се подават в срок до 10 работни дни, считано от 27.10.2023 г., а за месец октомври 2023 г. – в срок до 10 ноември 2023 г.

Може да се иска изплащане на компенсации за деца:
 • от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места;
 • навършили две години, към началото на съответната учебна година, когато в населеното място по настоящия им адрес не е разкрита детска ясла или яслена група в детска градина и децата не са приети в детска градина поради липса на свободни места.
Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите си, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата си, ако едновременно са изпълнени следните условия:
 1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, но не е прието поради липса на свободни места;
 2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по Закона за семейни помощи за деца или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите;
 5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Обстоятелствата по т. 1 – 3 се установяват служебно от общината по настоящия адрес на детето. За обстоятелствата по т. 4 и т. 5 се изисква декларация, подписана от родителя на детето.

ВАЖНО!!! Компенсации за едни и същи разходи за определен период за едно дете не може да се иска и от двамата родители.

Те обаче могат да подадат отделни заявления и искания за изплащане на компенсации, но само за различни разходи, макар и направени в един и същ период.

Разходите, за които може да се искат компенсации, са:
 • за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;
 • за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица.

Родителите трябва да подадат заявление по образец в общината по настоящия адрес на детето.

Заявлението се подава в следните срокове:
 • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
 • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

За всеки период се подава ново заявление.

Общината извършва проверка и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите. Ако родителите не отговарят на условията, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава мотивиран отказ. Този отказ може да се обжалва по съдебен ред.

Одобрените родители трябва да подадат искане за изплащане на компенсации в общината по настоящия адрес на детето. Искането се подава в посочените по-горе срокове.

Към искането се прилагат:
 • декларация, че родителите не получават подпомагане от държавния бюджет за същите дейности на друго основание и не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда. В декларацията се посочва и предпочитания начин за изплащане на компенсациите – на каса в общината или по банков път със съответната информация за банковата сметка;
 • документите за извършените от родителите разходи за периода, за който се иска компенсиране. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение, както и копие от документите, удостоверяващи спазването на изискванията за физическото лице, страна по договора, се прилагат само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени.

Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителя в размер на действително извършените разходи за съответния месец, но не може да надвишават средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, определен със заповед на министъра на образованието и науката.

Компенсациите се изплащат в срок до 15 работни дни от получаването на средствата по бюджета на общината.

Ако се нуждаете от правна консултация, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия