Чуждите фирми могат да извършват стопанска дейност в България като регистрират свой клон или дъщерно дружество (най-често ЕООД). Откриването на клон се предпочита, тъй като не е нужно да се провежда ликвидация при прекратяване на дейността му. Клонът на чуждестранния търговец се третира като място на стопанска дейност в България и е данъчно задължено лице по българското законодателство. Той има собствен ЕИК, може да се регистрира по ДДС и т.н. 

Няма ограничения за броя клонове, които едно чуждестранно търговско дружество може да регистрира.

В едно населено място обаче може да се открие само един клон. Изключение е предвидено само за банки и застрахователни дружества. Те могат да регистрират повече от един клон в едно населено място.

Клонът не е самостоятелна фирма, различна от дружеството, което го е създал. Той е част от търговското предприятие на това дружество. Договорите, сключени с клона, са договори, сключени със самото дружество, което е регистрирало този клон. Клонът на чуждестранното дружество обаче води търговски книги като самостоятелно търговско дружество и съставя отделен баланс. Също така, по спорове, произтичащи от договори, сключени с клон, исковете могат да се предявяват срещу чуждестранното дружество и по седалището на клона.

Наименованието на клона трябва да съдържа фирмата на търговеца и добавката „клон“.

Предметът на дейност на клона може и да не съвпада изцяло с този на фирмата.

С решението за откриване на клон трябва да се определи и обема на представителната власт на неговия управител. На него могат да се предоставят пълни права да управлява и представлява клона. Възможно е обаче той  да бъде упълномощен като търговски пълномощник, т.е. да разполага с по-ограничени права. Също така, управителят на клона може да бъде упълномощен и като прокурист. Във всички случаи на управителя на клона трябва да се даде нотариално заверено пълномощно.

За вписване на клона в Търговския регистър се подават следните документи:
 1. Заявление по образец A8;
 2. Удостоверение за актуално състояние на чуждестранното юридическо лице, извлечение от търговския регистър на чуждата държава или друг документ, установяващ съществуването на чуждестранното лице, правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които го представляват и начинът на представляване;
 3. Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управителя на клона;
 4. Решение на компетентния орган на чуждестранното юридическо лице за откриване на клон;
 5. Лиценз или разрешение за извършване на дейността, ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим;
 6. Актуален учредителен акт, договор или устав на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;
 7. Препис от учредителния акт, договора или устава със заличени лични данни;
 8. Пълномощно за овластяване на управителя на клона с нотариална заверка на подписа на лицето, което представлява чуждестранния търговец;
 9. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и представените за обявяване актове;
 10. Пълномощно;
 11. Платежно нареждане за внесена държавна такса.

В зависимост от предмета на дейност на клона могат да бъдат необходими и други документи. Например, документи (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя на клона.

Всички документи, които са на чужд език, трябва да бъдат преведени и легализирани в България.

Държавната такса за регистрация на клон е 170 лева, ако заявлението е подадено по електронен път от адвокат.

Адвокатското пълномощно не е необходимо да е нотариално заверено. Ако обаче документите за регистрация се подават от друг пълномощник неговото пълномощно и Заявлението А8 трябва да са заверени от нотариус.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с регистрация на клон на български и чуждестранни търговски дружества, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия