Най-честата причина за регистрация на местен клон на ЮЛНЦ е необходимостта да се работи в тясна връзка с местната администрация за реализацията на даден проект или дейност. Всяко юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, фондация или читалище – може да открие свой клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. Клонът трябва да се впише в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.

Няма ограничения за броя клонове, които едно ЮЛНЦ може да регистрира. В едно населено място обаче може да се открие само един клон.

Клонът не е отделно, самостоятелно ЮЛНЦ, а част от организацията, която го е създала. За това, ако тази организация е регистрирана в частна полза, дейността на клона също ще бъде в частна полза, респ. ако ЮЛНЦ е регистрирано в обществена полза и клонът може да осъществява дейност само в обществена полза.

Макар да не е самостоятелно ЮЛНЦ, клонът има собствен ЕИК. Няма пречка да открие и собствена банкова сметка.

Наименованието на клона трябва да съдържа наименованието на ЮЛНЦ, добавката „клон“ и населеното място, където ще бъде седалището му.

С решението за откриване на клон на ЮЛНЦ трябва да се определи и обема на представителната власт на неговия представляващ. На него могат да се предоставят пълни права да управлява и представлява клона. Възможно е обаче той да разполага с по-ограничени права. Във всички случаи на представляващия на клона трябва да се даде нотариално заверено пълномощно. Също така, може да се сключи и договор за възлагане на управлението на клона. Всички действия, които представляващият клона извършва във връзка с дейността на клона, са от името и за сметка на организацията – „майка“.

За регистрация на клон на ЮЛНЦ се подават следните документи:
  1. Заявление, образец Б2;
  2. Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на лицето, определено за представляващ клона на ЮЛНЦ;
  3. Протокол от ОС на сдружението, Протокол от заседание на Настоятелството или на управителния/върховния орган на фондацията, вкл. препис със заличени лични данни. Протоколът трябва да съдържа решения за откриване на клон и за избор на представляващ клона;
  4. Покани за свикване на ОС на сдружението;
  5. Списък на присъствалите на събранието, вкл. препис със заличени лични данни;
  6. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и представените за обявяване актове;
  7. Пълномощно;
  8. Платежно нареждане за внесена държавна такса.
Държавната такса за регистрация на клон на ЮЛНЦ е 25 лева, ако заявлението е подадено по електронен път от адвокат.

Адвокатското пълномощно не се заверява нотариално. Ако обаче документите се подават от друг пълномощник неговото пълномощно и Заявлението Б2 трябва да са заверени от нотариус.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с регистрация на клон на български и чуждестранни търговски дружества или ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия