Работодателите не могат използват записите от системите за видеонаблюдение на работното място за оценка на личностното представяне и изпълнението на трудовите задължения на своите служители. Според Комисията за защита на личните данни обработването на данните от видеонаблюдение от работодателя с такива цели, вкл. и за нуждите на определяне на допълнителни трудови възнаграждения, е недопустимо. Макар Становище с рег. № ПНМД-17-239/2023 г. на КЗЛД да е дадено по запитване от конкретна фирма, то съдържа принципни тълкувания на приложимата правна уредба.

Комисията подчертава, че използването на видеонаблюдение за целите на проследяване как служителите изпълняват своите трудови задължения трябва да бъде избягвано. Обработването на данни от видеонаблюдение с такава цел би било допустимо само в изключителни случаи. Напр. когато това се налага от специално законодателство или при високорискови производствени дейности (фармация, химическа и военна промишленост, атомната енергия и др.подобни).

Работодателите не могат да се позовават на цели като управление на производителността на работното място, осигуряване на контрол на качеството, прилагане политиките на администратора (работодателя) или осигуряване на доказателства за разрешаване на спорове, за да обосноват необходимостта от видеонаблюдение на работното място.

Разпоредбата на чл. 107и, ал. 3, т. 7 от КТ дава възможност на работодателя да въведе система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място. Според Комисията изразът „ако такава се налага“ следва да се тълкува в смисъл, че целите на работодателя не могат да бъдат постигнати с други средства. Оценката на личностното представяне и изпълнението на трудовите задължения на служителите обаче могат да бъдат извършвани и по други начини.

Обработването на данните от видеонаблюдение за посочените по-горе цели не може да бъде извършено дори служителите да са дали изрично писмено съгласие. Работодателят не може да се позове на съгласието като основание за обработване поради трудовия контекст.

Ако се нуждаете от консултация или изготвяне на документи по GDPR, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия