На 30 юни 2020 г. изтича крайният срок за подаване на декларация от фирми без дейност в търговския регистър. Напомняме, че този срок беше до края на м.март 2020 г., но заради обявеното извънредно положение в страната беше удължен с 3 месеца.

До 30 юни 2020 г. трябва да подадат декларация за липса на дейност и всички юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и народни читалища, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията.

Непререгистрираните ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2019 г., публикува декларация за липса на дейност в икономическо издание или чрез интернет. И за тях срокът е до 30 юни 2020 г. Декларацията може да бъде публикувана и на сайта на съответното ЮЛНЦ.

Гражданските дружества (ДЗЗД) без дейност през 2019 г. трябва да публикуват декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в икономическо издание или чрез интернет в срок до 30 юни 2020 г.

Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и и едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през 2019 г., НЕ подават декларация за липса на дейност.

Подаването на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството вече ще бъде еднократно. Ако е подадена декларация от фирми без дейност за 2019 г. и ако през 2020 г. не са извършвали такава, няма да подават нова декларация през следващите години.

За  обявяване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ са необходими следните документи:
  1. Заявление, образец Г3;
  2. Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството;
  3. Декларация за липса на дейност със заличени лични данни;
  4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Пълномощно.
НЕ се заплаща държавна такса за обявяване на декларация за липса на дейност в търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ.

Обръщаме внимание, че текстът на Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството е по утвърден от министъра на финансите образец.

Документите могат да бъдат подадени лично от управителя на фирмата или представляващия ЮЛНЦ. Те могат да бъдат входирани по електронен път и от адвокат. Предимството в този случай е, че не се изисква адвокатското пълномощно да бъде нотариално заверено и се спестява таксата за нотариална заверка на Заявлението, образец Г3.

Счетоводителите НЕ могат да подават декларации за липса на дейност в търговския регистър.

Ако желаете да спестите време, ние можем да Ви съдействаме и да подадем декларацията за липса на дейност на Вашата фирма, фондация, сдружение или читалище. Не е необходимо да идвате в нашия офис – ще получите готовите документи по имейл, за да ги подпишете и да ни ги изпратите пак по имейл. Ще подадем Вашите документи в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ още същия ден и ще Ви изпратим уведомление с входящ номер. Cвържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия