До 30 септември 2020 г. e крайният срок за публикуване на ГФО за 2019 г. в Търговския регистър, Регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет.

Заради въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение във връзка с COVID-19 фирмите и юридическите лица с нестопанска цел получиха отсрочка от законодателя до края на септември да изпълнят това свое задължение. Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше дадена и възможност на лицата, които подписват годишните финансови отчети за 2019 г., да го направят и с електронни подписи. Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора.

Напомняме, че от 14.03.2020 г. има нови изисквания, свързани с документите за обявяване на ГФО за 2019 г. в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Промените засягат всички микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 1-3 и чл. 20 от Закона за счетоводството.

Към заявлението за обявяване на ГФО вече НЯМА да се прилагат решенията за приемането му от компетентните органи на фирмите и ЮЛНЦ (напр. протоколи от общи събрания).

ОТПАДА и изискването за прилагане на покани за свикване на общото събрание, актуален към датата на общото събрание списък на членовете на сдружението с нестопанска цел, удостоверение за актуално състояние на съдружници или акционери, които са чуждестранни юридически лица и т.н.

Обръщаме внимание, че НЕ ОТПАДА изискването за редовното свикване и провеждане на общо събрание за приемане на ГФО и годишния доклад за дейността, респ. на решение на едноличния собственик на капитала или друг компетентен орган. Приемането от съответния компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността се декларира от представляващия фирмата или ЮЛНЦ с новата Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. За деклариране на неверни данни представляващият носи наказателна отговорност.

Декларацията по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. е по образец, а не в свободен текст. Тя се подписва от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел. Не се изисква нотариална заверка на неговия подпис.

За публикуване на ГФО в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ се подават следните документи:
  1. Заявление, образец Г2;
  2. ГФО и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
  3. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел;
  6. Документ за внесена държавна такса.

ГФО и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад. Имайте предвид, че ГФО и докладът за дейността НЕ трябва да бъдат подпечатани с печата на фирмата или ЮЛНЦ.

Държавната такса е 40 лева, когато документите се подават на хартия в офисите на Агенцията по вписванията.

При подаване на заявлението за публикуване на ГФО по електронен път таксата е 20 лева.

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за обявяване на ГФО. Не се изисква адвокатското пълномощно да бъде нотариално заверено. Така се спестява таксата за нотариална заверка на подписа на представляващия съответния търговец или ЮЛНЦ.

Заявител може да бъде и съставителят на годишния финансов отчет. Това е счетоводителят, изготвил и подписал отчета. В този случай обаче, неговото пълномощно задължително трябва да е нотариално заверено.

Документите могат да се подадат и от обикновен пълномощник. Той трябва да има изрично нотариално заверено пълномощно. Освен това, Заявлението Г2 също трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия съответния търговец или ЮЛНЦ.

В случай, че се нуждаете от съдействие за подготовка на необходимите документи и за обявяване на ГФО в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия