На 30 септември 2021 г. изтича крайният срок за обявяване на ГФО за 2020 г. в Търговския регистър, Регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет.

Всички фирми, които са осъществявали стопанска дейност през 2020 г., трябва да обявят своите годишни финансови отчети в Търговския регистър. Това изискване се отнася и за едноличните търговци, които подлежат на задължителен независим финансов одит.

Гражданските дружества обявяват своите ГФО за 2020 г. в печатно икономическо издание или в интернет сайт, който предоставя свободен безплатен достъп до ГФО-то им за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

Всички ЮЛНЦ, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията, обявяват своите годишни финансови отчети за 2020 г. в Регистъра на ЮЛНЦ.

Непререгистрирани ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза, публикуват своето ГФО за 2020 г. в икономическо издание или чрез интернет.

Непререгистрирани ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, не публикуват годишни финансови отчети до момента на тяхната пререгистрация в Агенцията по вписванията.

За обявяване на ГФО за 2020 г. в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ се подават следните документи:
  1. Заявление, образец Г2;
  2. ГФО и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
  3. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел;
  6. Документ за внесена държавна такса.

ГФО и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад. Имайте предвид, че ГФО и докладът за дейността НЕ трябва да бъдат подпечатани с печата на фирмата или ЮЛНЦ. Такива се изискват само ако финансовите отчети подлежат на независим финансов одит. От 01.01.2021 г. финансовите отчети могат да бъдат подписвани и с електронни подписи.

Обръщаме внимание, че НЕ ОТПАДА изискването за редовното свикване и провеждане на общо събрание за приемане на ГФО и годишния доклад за дейността, респ. на решение на едноличния собственик на капитала или друг компетентен орган. Приемането от съответния компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността се декларира от представляващия фирмата или ЮЛНЦ с новата Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. За деклариране на неверни данни представляващият носи наказателна отговорност.

Декларацията по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. е по образец, а не в свободен текст. Не се изисква да бъде нотариално заверена.

Държавната такса е 40 лева, когато документите се подават на хартия в офисите на Агенцията по вписванията.

При подаване на заявлението за обявяване на ГФО по електронен път таксата е 20 лева.

Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за обявяване на ГФО. Не се изисква адвокатското пълномощно да бъде нотариално заверено. Така се спестява таксата за нотариална заверка на подписа на представляващия съответния търговец или ЮЛНЦ.

Заявител може да бъде и съставителят на годишния финансов отчет. Това е счетоводителят, изготвил и подписал отчета. В този случай обаче, неговото пълномощно задължително трябва да е нотариално заверено.

Законът за счетоводството предвижда сериозни санкции и глоби, ако фирмите и ЮЛНЦ не публикуват своето ГФО. На отговорните длъжностни лица се налага глоба в размер от 200 лв. до 3000 лв. Отделно на фирмите и ЮЛНЦ се налага и имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. Ако нарушението е извършено повторно, глобите и санкциите са в двоен размер.

Санкцията за необявяване на ГФО по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е от 500 до 1000 лв.

В случай, че се нуждаете от съдействие за подготовка на необходимите документи и за подаването на ГФО за 2020 г. в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия