От 31.03.2020 г. Агенцията по заетостта започва да приема документи за изплащане на компенсации на работодатели по ПМС № 55/30.03.2020 г.

Компенсации ще се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Компенсациите са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за работник или служител, на когото е преустановена работата.

Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за съответния месец на лицата, за които получава компенсации.

Работодателите ще могат да подават документи за кандидатстване в срок от 31-ви март до 17,00 ч. на 21-ви април 2020 г.

Кои работодатели могат да кандидатстват за изплащане на компенсации

На първо място, това са работодатели, чиято дейност пряко е засегната от ограничителните мерки, наложени със заповед на държавен орган. В резултат на тези мерки, работодателите са били принудени да преустановят изцяло работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Също така, необходимо е работодателят да е издал заповед за преустановяване на дейността, в която изрично да е посочил, че е издадена въз основа на конкретна заповед на държавен орган. Друго допълнително условие е, работниците и служителите, за които се иска изплащане на компенсации, да са осигурени в икономическите дейности, посочени в Списъка на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008) – Приложение № 1 към ПМС № 55/30.03.2020 г.  

На следващо място, за изплащане на компенсации могат да кандидатстват и работодатели, спрямо които е нямало забрана от държавен орган да извършват дейност по време на извънредното положение. Ограничителните мерки в страната и в чужбина обаче са се отразили на тяхната дейност, в резултат на което тези работодатели са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или са въвели непълно работно време в предприятието или в негово звено. Това трябва да е станало със заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда или заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда. При въвеждане на непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите от тази група трябва да декларират намаляването на приходите си в резултат на обявеното извънредно положение, както следва:

1) ако са учредени преди 1 март 2019 г. – не по-малко от 20 % намалени приходи през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

2) ако са учредени след 1 март 2019 г. – не по-малко от 20 % намалени приходи през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месеците януари и февруари на 2020 г.

Изрично изключени от тази схема на подпомагане са работодателите, спрямо които е нямало забрана от държавен орган да извършват дейност по време на извънредното положение и дейността им попада в секторите А, К, О, Р, Q, T и U на КИД -2008, а именно: селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване и социална работа, дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, както и дейности на екстериториални организации и служби.

Спрямо всички работодатели, които кандидатстват за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., независимо в коя от двете групи попадат, се прилагат и следните изисквания:
 • да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България. Съответствието с това изискване се установява служебно от комисията, която разглежда подадените документи;
 • да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение. Комисията, която разглежда подадените документи, изисква по служебен път информация от НАП и от общините;
 • да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. Съответствието с това изискване се установява служебно от комисията, която разглежда подадените документи;
 • да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • да не прекратят трудови договори на работници и служители през периода, за който им се изплащат компенсации, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Кодекса на труда (закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или спиране на работа за повече от 15 работни дни);
 • да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа. Комисията, която разглежда подадените документи, изисква по служебен път информация от Главна инспекция по труда.

За кои служители НЕ може да се искат компенсации

Не се допуска изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020г. за следните категории работници и служители:

 • работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13.03.2020 г. – датата на обявяване на извънредното положение;
 • работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Необходими документи

Документите, необходими за кандидатстване, са:

 1. Заявление за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г. по образец. Не е необходимо да се представят като отделни документи декларация за запазване на заетостта, декларация, че няма да прекратяват трудови договори и декларация с данни за платежната сметка на работодателя. Те се съдържат в самото заявление. Би следвало в заявлението да се включи и декларация от работодателя за намаляване на приходите от продажби или да се утвърди отделна декларация по образец. Към настоящия момент, в публикувания на сайта на Агенцията по заетостта образец на заявление обаче, такава декларация липсва. Не е публикувана и отделна декларация по образец, а в ПМС № 55/30.03.2020 г. изрично е посочено, че Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта трябва да утвърди такъв;
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявлението за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., по образец;
 3. Заповед за преустановяване на работа, издадена на основание заповед на държавен орган, респ. заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда или заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда (заверено „Вярно с оригинала“ копие);
 4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби.

Подаване и разглеждане на документите

Документите се подават в Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации. Ако мястото на работа е на територията на няколко бюра по труда, документите се подават само в една от тях по избор на работодателя.

Необходимите документи могат да се подадат:
 • по електронен път или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
 • с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. Списъкът на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации трябва да се предостави и на електронен носител;
 • на място в съответната Дирекция „Бюро по труда“. Списъкът на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации трябва да се предостави и на електронен носител.

Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция „Бюро по труда”, разглежда документите по реда на тяхното получаване. За всяко подадено заявление се съставя Лист за проверка за съответствието и допустимостта на работодателя. За одобряване или неодобряване на работодател, Комисията се произнася с решение, което се отразява в протокол. Работодателите се уведомяват за решението на Комисията в срок до 2 работни дни от датата на протокола. Уведомяването се извършва по реда, по който са получени документите от съответния работодател.

Документите се разглеждат не по-късно от 7 работни дни от получаването им.

Съответното Бюро по труда изпраща по електронен път в Агенция по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации, протоколите на комисията и за всеки от работодателите списък на работниците и служителите и декларацията за платежна сметка.

Компенсациите се изплащат от НОИ. Те се превеждат по банков път на съответния работодател в срок до 5 работни дни след получаване от Агенцията по заетостта на списъците с одобрени кандидати.

Ако през периода на изплащане на компенсациите, работодателят възобнови дейността си или отмени заповедта си за установяване на непълно работно време, той трябва да уведоми писмено Агенцията по заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа. Уведомяването може да стане по електронен път с КЕП, по пощата или на хартиен носител.

Възстановяване на получените средства за компенсации

Работодателят е длъжен да възстанови на НОИ получените средства за компенсации на работници/служители в случай че:

 • НЕ изплати пълния размер на трудовото възнаграждение и дължимите осигуровки на работниците/служителите, за които са получени компенсации;
 • НЕ запази заетостта на работниците/служителите, за които са получени компенсации за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • прекрати трудовите договори на работници/служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Кодекса на труда (закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или спиране на работа за повече от 15 работни дни) през периода, за който се изплащат компенсации за тях. Следователно, това не се отнася до работници/служители, за които не са получени компенсации;
 • декларирал е неверни данни в заявлението за изплащане на компенсации.

Контролът ще се извършва от НАП и Главна инспекция по труда.

В случай, че се нуждаете от съдействие или от консултация във връзка с въведените извънредни мерки, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия