Въпросите, свързани с пътуване в чужбина и издаване на паспорт на дете, се решават по общо съгласие на родителите. За издаване на задграничен паспорт на дете е необходимо и двамата родители да подпишат съответното заявление. Дори с решението за развод родителските права да са предоставени само на единия родител, той пак се нуждае от съгласието на другия родител.

Много често поради обтегнатите отношения между родителите след развода или раздялата, единият от тях отказва да даде съгласие за издаване на паспорт за пътуване на детето в чужбина. В този случай родителят, който иска детето да пътува, може да поиска от съда да даде т.нар. заместващо съгласие.

Молбата по чл. 127а от Семейния кодекс се подава в районния съд по настоящия адрес на детето. 

Според съдебната практика, настоящ адрес на детето е този, на който то пребивава фактически. Няма значение дали то е адресно регистрирано в съответната община.  

Ако обаче детето има обичайно местопребиваване в друга държава-членка на ЕС, българският съд не е компетентен. Най-често такъв е случаят на родители-български граждани, които са се установили в чужбина и детето живее и учи там. Искът на единия родител съдът да замести липсващото съгласие на другия родител за издаването на паспорт на името на това дете попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 2201/2003. За това, делото трябва да се заведе пред съда в съответната държава-членка на ЕС, където е обичайното пребиваване на детето.

Най-често искането за издаване на паспорт на дете се подава едновременно с молбата да му бъде разрешено пътуване в чужбина. По тези съдебни дела съдът винаги се ръководи от най-добрия интерес за детето.

Когато детето е навършило 10 години, съдът може да го изслуша в т.нар. синя стая. Също така, по тези дела се изисква социален доклад. Той се изготвя от отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на детето.

Съдебното решение замества липсващото съгласие на родителя за издаване на паспорт на детето.

Отказът на съда да даде заместващо съгласие, респ. решението, с което се дава съгласие, може да се обжалва пред окръжния съд.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за изготвяне на декларация за съгласие или за получаване на разрешение от районния съд, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия