Удостоверение за наследници се издава само от общината, района или кметството по последния постоянен адрес на починалото лице.

Искането за издаване на удостоверение за наследници може да се подаде на хартиена бланка по образец на място в общината. То може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с електронен подпис от заявителя.

Служителите вече изцяло служебно ще събират необходимите данни, когато същите не са налични в общината, в която се издава удостоверението. Това е особено облекчение за гражданите, които искат да получат удостоверение за наследници. Досега, когато някой от починалите наследници на наследодателя е имал последен постоянен адрес в друга община, заявителят трябваше първо да извади такова удостоверение за починалия наследник от съответната община. Едва след като го представи в общината по последния постоянен адрес на починалото лице можеше да получи удостоверение за наследници на самия наследодател. Тези данни вече се изискват по служебен път.

Необходими документи

За издаване на удостоверение за наследници са необходими следните документи:

  1. Искане по образец съгласно Приложение № 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Искането можете да изтеглите от тук: Iskane_Udost_Naslednitsi2020;
  2. Препис-извлечение от Акт за смърт;
  3. Изрично нотариално заверено пълномощно, ако се подава от пълномощник;
  4. Документ за платена такса.

Лица, които не са наследници или техни пълномощници, трябва да представят съдебно удостоверение (напр. кредитори на починалото лице, които са завели съдебно дело).

Ако искането се подава от настойник, попечител или родител на малолетен, непълнолетен или поставен под запрещение наследник, трябва да се приложи акта за учредяване на настойничеството/попечителството или акта за раждане на детето-наследник.

Когато починалото лице не е български гражданин, но е вписано в регистъра на населението и за него няма съставен акт за смърт на територията на Република България, трябва да се представи препис или извлечение от акта за смърт, съставен от чуждестранен местен орган по гражданското състояние. Когато в регистъра на населението не се съдържат всички необходими данни за издаване на удостоверението, се представя официален документ, издаден от компетентните органи на държавата, чийто гражданин е лицето, удостоверяващ семейното му положение, данни за съпруг/а и роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен.

Такси и срокове

Всяка община сама определя размера на таксата за издаване на удостоверението. В повечето общини таксата зависи от това дали заявителят иска експресна (веднага или за 24 ч.), бърза (до 3 дни) или обикновена (до 7 дни) услуга. Експресната услуга струва 10-15 лева, а обикновената варира между 4 лв. и 5 лв.

Снабдяването по служебен път от друга общинска администрация с удостоверение за наследници на някои от починалите лица с постоянен адрес извън общината, която издава документа, може да удължи срока на издаване. За това, ако разполагате с тези удостоверения, приложете ги към искането.

Таксата може да бъде заплатена в брой, по банков път, на гише в общината с банкова карта или по електронен път.

Получаване на удостоверение за наследници

Гражданите могат да изберат по какъв начин да получат вече готовото удостоверение за наследници. Освен на място в общината, това може да стане и чрез препоръчано писмо за страната и чужбина, вътрешна куриерска пратка, чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес или по електронен път на електронна поща.

Удостоверението за наследници няма конкретно определен срок на валидност. То е валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.

В случай, че се нуждаете от повече информация или съдействие, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59, e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия