Извънредното положение заради COVID-19 и наложените във връзка с него ограничителни мерки доведоха до пълното или частично спиране на дейността на много фирми, на съдилищата, повишаване на безработицата, проблеми в административното обслужване и т.н. С цел да бъдат облекчени гражданите и бизнеса през този тежък за тях период, с обнародвания на 24 март 2020 г. специален Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. бяха удължени редица данъчни, счетоводни и осигурителни срокове, направени бяха промени в принудителното изпълнение и трудовото законодателство и т.н.

Промени в данъчни и счетоводни срокове

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават някои данъчни и счетоводни срокове.

До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за подаване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за липса на дейност в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.
До 30 септември 2020 г. се удължават за публикуване на ГФО за 2019 г. в Търговския регистър, Регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет.

Лицата, които подписват годишните финансови отчети за 2019 г., могат да го направят и с електронни подписи. Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора.

До 30 юни 2020 г. се удължават следните данъчни срокове:
 • за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък;
 • за плащане на корпоративния данък;
 • за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък. Удълженият срок важи САМО за физическите лица, които извършват стопанска дейност по смисъла на Търговския закон, вкл. едноличните търговци и земеделските стопани;
 • за плащане на данъка върху разходите. Това важи както за фирмите, така и за физическите лица, които извършват стопанска дейност по смисъла на Търговския закон, вкл. едноличните търговци и земеделските стопани;
 • за деклариране и плащане на данъка върху помощните и спомагателните дейности по Закона за хазарта, както и за подаване на годишен отчет за дейността;
 • за подаване на годишна данъчна декларация от бюджетните предприятия за облагане с данък върху приходите и за плащането му;
 • за подаване на годишна данъчна декларация за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби, както и за плащането му.

ВАЖНО!!! До 30 април 2020 г. е срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък от всички други физически лица, извън посочените по-горе.

Срокът за внасяне на авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане НЕ се променя. Техният размер обаче ще се определя по следния начин:
 • ако до 24 март 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски ще се правят в размер съгласно декларираното. При необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
 • когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
 • когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

Физическите лица, които извършват стопанска дейност по смисъла на Търговския закон, вкл. едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, прилагат същия ред за определяне на размера на авансовите вноски. За тях обаче сроковете за подаване на декларацията са до 30 април 2020 г.

Отстъпката от 5% върху данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства ще може да се ползва от лицата, които са ги предплатили за цялата година до 30 юни 2020.

Удължава се до 31 май 2020 г. срокът за ползване на отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне, когато годишната данъчна декларация е подадена по електронен път и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 май 2020 г. Удълженият срок важи САМО за физическите лица, които извършват стопанска дейност по смисъла на Търговския закон, вкл. едноличните търговци и земеделските стопани. За всички останали физически лица се запазва досегашният срок 31 март 2020 г.

До отмяната на извънредното положение заради COVID-19:
 1. няма да се прилага абсолютната 10-годишна давност за погасяване на всички публични вземания на държавата;
 2. за времето на обявеното извънредно положение НЕ тече давност за публични вземания на държавата;
 3. спира да тече 6-месечният срок, в който публичният изпълнител трябва да реализира имуществото, върху което преди откриването на производство по несъстоятелност са наложени мерки за обезпечаване на публични вземания или срещу което е започнало принудително изпълнение за събиране на публични вземания;
 4. не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда;
 5. принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира, като извършените до спирането действия запазват силата си. След спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело. Преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, но само за изпълнение върху:

                             а) вземания и парични средства от банки;

                             б) вземания от трети лица;

                             в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове.

 1. спира да тече 7-дневният срок за въвеждане на купувача на имота във владение от публичния изпълнител.

Промени в принудителното изпълнение

От 24 март 2020 г. се спират всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.

От 24 март 2020 г. не се налагат:
 • запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения;
 • запори върху трудови възнаграждения и пенсии;
 • обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване;
 • извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Срокове на валидност на лични документи

Удължат се сроковете на валидност на:

 • личните карти, които изтичат в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. Срокът им се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването те ще могат да бъдат използвани само на територията на България;
 • свидетелствата за управление на моторно превозно средство, които изтичат в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.. Срокът им се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването шофьорската книжка ще е валидна само на територията на България.

Не се спира издаването на нови лични карти и и свидетелства за управление на МПС. Гражданите могат да ги сменят по всяко време.

Промени в трудовото законодателство

Важни промени в Кодекса на труда относно възлагането на надомна работа и/или работа от разстояние, ползването на платен отпуск и преустановяване на работата на предприятието при обявено извънредно положение влизат в сила от 13 март 2020 г.

 • възлагане на надомна работа и/или работа от разстояние

При обявено извънредно положение работодателите могат да възлагат на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. Възлагането ще се извършва със заповед на работодателя. С нея може да се промени само мястото на работа, но не и другите условия по трудовия договор.

Промяната влиза в сила от задна дата – 13 март 2020 г. Това означава, че всички заповеди на работодателите за въвеждане на надомна работа и/или работа от разстояние, издадени на и след тази дата стават законни. Припомняме, че съгласно Кодекса на труда възлагане на такава работа не може да се извършва едностранно от работодателя без съгласието на работника или служителя. За да бъде законно такова възлагане трябва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор. В изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение обаче, много работодатели въведоха едностранно със своя заповед надомна работа и/или работа от разстояние за своите служители без да искат тяхното съгласие и без да бъдат подписвани допълнителни споразумения към трудовите договори. Поради липса на подписани допълнителни споразумения, тези заповеди бяха незаконосъобразни. С промяната в Кодекса на труда обаче, заповедите вече стават законни.

 • ползване на отпуск

Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. Няма ограничение в Кодекса на труда каква част от платения годишен отпуск може да бъде предоставена без съгласие на работника или служителя.

Работодателят е длъжен да разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:
 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
 5. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 6. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 7. трудоустроен работник или служител.

Времето, през което се ползва платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение се признава за трудов стаж. Това означава, че и неплатеният отпуск над 30 дни ще се зачита за стаж.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. обаче, при сега обявеното извънредното положение заради COVID-19 работодателят може да предостави САМО до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.

 • преустановяване на работата на предприятието

При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. Тази възможност се отнася до случаите, когато преустановяването на дейността на фирмата е по преценка на самия работодател. Напр. поради прекратени или намалени доставки на необходими за производството материали и т.н.

Когато обаче при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта. В този случай работодателят няма право на преценка дали и за колко време да преустанови дейността.

За времето на преустановяване на работата работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

 • непълно работно време

В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Промени в осигурителното законодателство

Спират да текат нормативно определените срокове, предвидени за осигурените лица и пенсионерите, във връзка с прилагането на част първа, глави четвърта – осма на Кодекса за социално осигуряване.

Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии се подават по електронен път с електронен подпис, с персонален идентификационен код или по пощата. Документите, подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се смятат за подадени в срок.

Личните пенсии, свързани с трудова дейност на лицата, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г. се преизчисляват служебно, считано от 1 април 2020 г., с придобития от тях осигурителен стаж, положен след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, при които срокът на инвалидност изтича по време на извънредното положение заради COVID-19, ще бъдат валидни до два месеца след неговата отмяна.

Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който изтича по време на извънредното положение, се удължава до два месеца след неговата отмяна. Условията и редът за това ще бъдат определени от Националната здравноосигурителна каса.

Глоби за нарушаване на противоепидемични мерки

В Закона за здравето се въвеждат строги санкции за неизпълнение на противоепидемични мерки и нарушаване на карантина.

Глоба от 5000 лв. се налага за нарушаване или неизпълнение на въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки.

За еднолични търговци и фирми санкцията е 15 000 лв.

Болен от заразна болест и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба от 5000 лв.

Глоба от 5000 лв. се налага и на контактно лице, което не е с потвърдено носителство на заразна болест, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение.

Ако контактно лице откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се налага глоба от 50 до 500 лв.

Други важни промени

До отмяната на извънредното положение заради COVID-19 не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Напр. ако в периода на извънредното положение длъжникът не плати навреме вноските си по кредит или заем, банката или фирмата за бързи кредити няма да му начисляват лихви и неустойки за забава. Също така, банката няма да може да обяви целия кредит за предсрочно изискуем, няма да се начисляват лихви за неплатени сметки за ток, парно, вода, телефон и т.н.

За времето на извънредното положение заради COVID-19 спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, също спират да текат  до отмяната на извънредното положение.

Сроковете за заплащане на сметките за ток на граждани се удължават от 10 на 20 дни.

За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение заради COVID-19 спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.

От 24 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение нотариални заверки и изповядване на сделки от нотариуси ще се извършват само ако случаят е неотложен. Нотариалната камара вече публикува списък на дежурните нотариуси за този период.

В случай, че се нуждаете от съдействие или от консултация във връзка с въведените извънредни мерки, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия