Идентификация на клиенти физически лица за целите на ЗМИП се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него. Видът на този документ зависи от гражданството на клиента.

Български граждани

Удостоверяването на самоличността на българските граждани може да се извърши с всеки един от следните документи:

 • валидна лична карта;
 • международен, дипломатически, служебен или моряшки паспорт;
 • военна карта за самоличност;
 • свидетелство за управление на МПС;
 • документи за самоличност, заместващи паспорта или личната карта – временна карта за самоличност, временен паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата, временен паспорт за окончателно напускане на Република България.

Имайте предвид, че основният документ за самоличност е личната карта. Тя съдържа всички данни, които ЗМИП изисква да бъдат събирани за идентификация на клиенти физически лица. Препоръчваме при първоначална идентификация на български граждани да се иска валидна лична карта. Това е необходимо, за да се снемат данните за постоянния адрес на лицето.

Ако лицето е с двойно гражданство, едното от които е българско, трябва да се изиска българския документ за самоличност. В случай че неговата валидност е изтекла, идентификацията може да се извърши и със съответния чуждестранен документ.

Граждани на Европейския съюз, на държави – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства

При идентификация на тези физически лица следва да се изиска валидна лична карта или паспорт.

Чужденци, които не са граждани на ЕС, на държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария

За тяхната идентификация задължените по ЗМИП лица трябва да изискат национален документ за задгранично пътуване, с който клиентът е влязъл в страната (паспорт). Този документ за самоличност трябва да е издаден от чужд компетентен държавен орган и да дава право на чужденеца да се завърне в държавата, от която влиза, в държавата на произход или в трета държава. В документа не трябва да има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други в данните, както и да няма следи от подмяна на снимката. Положените печати трябва да са ясни, а изображението на снимката да съвпада с образа на притежателя. Също така, срокът му на валидност трябва да не е изтекъл.

Лица без гражданство и граждани на трети държави, получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут

Идентификацията на тези лица може да се извърши чрез някой от следните документи:

 • карта на бежанец;
 • карта на чужденец, получил убежище;
 • карта на чужденец с хуманитарен статут;
 • временна карта на чужденец;
 • удостоверение за пътуване зад граница на бежанец;
 • удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище;
 • удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут;
 • удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство;
 • временно удостоверение за напускане на Република България;
 • удостоверение за завръщане в Република България на чужденец.

Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички данни, които ЗМИП изисква да бъдат събрани, за липсващите данни следва да се представят допълнителни документи. Напр. документи за пребиваване, служебна карта, карта за акредитация и др. Те трябва да не са с изтекъл срок на валидност и да има снимка на лицето.

По изключение и при липса на друга възможност идентификацията може да се извърши и чрез представянето на други официални документи или документи от надежден и независим източник. Напр. чрез справки в официални регистри.

НЕ са “официални документи за самоличност” документите за пребиваване и чуждестранното свидетелство за управление на моторно превозно средство.

По посочения по-горе начин се извършва и идентификацията на физически лица, които представляват клиенти юридически лица (управители, изпълнителни директори, прокуристи), както и на пълномощници и действителни собственици.

Ако се нуждаете от консултация, изготвяне на документи или обучение във връзка със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия