Законът за защита на конкуренцията и Законът за защита на търговската тайна дават възможност на притежателя на търговска тайна да защити прават си срещу всеки нарушител.

Установяването на нарушения, налагането на санкции и принудителни административни мерки за узнаване, използване или разгласяване на търговската тайна при осъществяване на стопанска дейност в противоречие с добросъвестната търговска практика се извършва при условията и по реда на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Решенията на Комисията за защита на конкуренцията обаче не са пречка за осигуряване на защита срещу неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна при условията и по реда на Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ), а именно по съдебен път в производство по граждански дела. Комисията само може да установи нарушението, но не и да присъди обезщетение за претърпените вреди.

Коя информация е търговска тайна?

Търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания:

 1. представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация;
 2. има търговска стойност, поради тайния си характер;
 3. по отношение на нея са предприети мерки за запазването й в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията.

Конфиденциална информация може да бъде напр. информация за цени, преференциални условия и отстъпки; за договори, преговори, сделки и инвестиции; за клиенти, партньори и доставчици; маркетингови, финансови, търговски и организационни данни, анализи, планове и отчети; дизайни, технологии, идеи, ноу-хау, продукти, услуги, планове за развитие на бизнеса, стратегии, прогнози, възнагражденията и условията на заплащане на служителите и т.н.

Следва да се има предвид, че подписването на бланкови и общо формулирани споразумения за конфиденциалност, респ. включването на такива клаузи в търговски, граждански и трудови договори, не е достатъчно, за да се докаже, че са предприети адекватни мерки за запазването на търговската тайна. Притежателят на тайната трябва да посочва лицата, които имат достъп до нея, коя точно информация е поверителна, независимо дали тя се съдържа на хартиен носител, в онлайн кореспонденция или в електронни бази данни. Също така, притежателят на конфиденциалната информация трябва да въведе и подходящи технически и организационни мерки, които ограничават достъпа до тази информация. Напр. подходяща мярка е достъпът до информацията, която е в електронен вид, да е ограничен и контролиран с потребителски имена и пароли.

Притежател на търговска тайна е всяко физическо или юридическо лице, което правомерно контролира търговска тайна.

Нарушител е всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна.

Предмет на нарушение могат да бъдат както стоки, така и услуги. ЗЗТТ изисква техните характеристики и начин на предоставяне или предлагане на пазара да са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.

Видове нарушения на търговската тайна

Нарушаването на търговска тайна може да се изрази в неправомерното й придобиване, неправомерното й използване или неправомерното й разкриване.

Придобиването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено чрез:
 1. нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, върху които се упражнява правомерен контрол от притежателя на търговската тайна и съдържат търговска тайна или информация, от която тайната може да бъде извлечена;
 2. друго поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
Използването или разкриването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено от лице, което е:
 1. придобило неправомерно търговската тайна, или
 2. нарушило споразумение за запазване на поверителност или друго задължение да не разкрива търговската тайна, или
 3. нарушило задължение за ограничаване използването на търговската тайна.

Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна се смята за неправомерно, когато към момента на придобиването, използването или разкриването й лицето, предвид обстоятелствата, е знаело или е следвало да знае, че търговската тайна е била получена пряко или косвено от друго лице, което я е използвало или разкрило неправомерно.

Съдебна защита на търговската тайна

Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна за установяване на неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

Също така, той може да поиска от съда и:
 1. присъждане на обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;
 2. преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна;
 3. забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, вноса или износа, както и съхранението на тези стоки, с тези цели;
 4. унищожаване на цели или на част от документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, които съдържат или носят търговската тайна, или когато е целесъобразно – предаването им на ищеца;
 5. забрана за предлагането или предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.
Исковете за защита на търговската тайна могат да се предявят пред съда в срок от 5 години от извършване на нарушението.

Притежателят на търговската тайна може да поиска от съда да наложи и обезпечителни мерки. Напр. забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, изземване и предаване на стоките – предмет на предполагаемото нарушение и др.

Нарушителят е длъжен да обезщети притежателя на търговска тайна за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Обезщетението се дължи, когато нарушителят е знаел или е следвало да знае при тези обстоятелства, че участва в неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

Важно е да се отбележи, че служителите и работниците също носят отговорност за вредите, настъпили вследствие на неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна на техен работодател. В практиката най-често нарушаването на търговската тайна е в резултат на неправомерно поведение на бивши или настоящи служители. Размерът на обезщетението, което дължат, е ограничен до трикратния размер на уговореното трудово възнаграждение, освен ако се установи, че са действали умишлено. Знанията, опитът и уменията, които те придобиват добросъвестно при изпълнение на трудовите си задължения обаче, не могат да бъдат третирани като търговска тайна.

В случай, че се нуждаете от консултация за защита на Вашата търговска тайна или съдействие за изготвяне на споразумения или клаузи за конфиденциалност, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия