Започна да тече 6-месечният срок, в който задължените лица трябва да изготвят нови или да приведат досегашните си Вътрешни правила по ЗМИП в съответствие с изискванията на чл. 101 от закона.

На 09.01.2020 г. на сайта на ДАНС бяха публикувани резул­татите от Националната оценка на риска„Резюме на НОР”, „Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм” и „Обобщена матрица на рисковите събития” (Анекс 1 към доклада за НОР).

Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на новия ЗМИП, трябва да приведат Вътрешните си правила в съответствие с изискванията му в срок до 6 месеца от публикуването на резул­татите от Националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. В същия срок Вътрешни правила по ЗМИП трябва да приемат и лицата, за които с новия ЗМИП възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари. Новорегистрираните дружества са длъжни да приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок от 4 месеца от датата на вписването им в търговския регистър, а ако подлежат на лицензия или разрешение – от издаване на съответния документ.

Задължените лица по чл. 4 от ЗМИП следва да съобразят в своите Вътрешни правила описанията на вътрешните и външни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, оценките на вероятността и последствията от тези рискове, свързаните заплахи, както и нивото на съответния риск. В кръга на задължените лица по чл. 4 от ЗМИП се включват не само изрично изброените в т. 1 до т. 35. Ако една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП е посочена в предмета на дейност на юридическото лице или друго правно образувание, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че дейността се извършва по занятие, а лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 и същото е задължено да има Вътрешни правила по ЗМИП, докато не докаже при проверка с официални, счетоводни и други документи, че тази дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно.

Новите или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП не трябва да бъдат изпращани за утвърждаване в Държавна агенция „Национална сигурност“.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на Вътрешни правила или обучение по ЗМИП, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59, e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия