Най-често в практиката заличаване на ЕТ се иска от наследниците на починал едноличен търговец. Ако никой от тях не желае да поеме предприятието на ЕТ след смъртта му, ЕТ трябва да се заличи от Търговския регистър. Друга причина да се поиска заличаване на ЕТ е назначаване на лицето, което е едноличен търговец, на работа като държавен служител. Също така, по икономически съображения или пенсиониране едноличният търговец може да вземе решение за прекратяване на дейността си и да поиска да бъде заличен от Търговския регистър.

При закриване на ЕТ не се провежда процедура по ликвидация.

Едноличният търговец, респ. неговите наследници, трябва да подадат в НОИ заявление-декларация по образец за издаване на удостоверение за предаване на разплащателните ведомости. Ако ЕТ е извършвало дейност и е имало назначени служители, в НОИ трябва да се предадат тези ведомости и другите трудовоправни документи като трудови договори, заповеди за назначаване, преназначаване и прекратяване на трудови договори, допълнителни споразумения и молби за неплатен отпуск над 1 месец.

От 01.01.2018 г. вече НЕ се изисква уведомяване на НАП преди закриване на ЕТ. С оглед на това, НЕ е необходимо удостоверение по чл. 77 от ДОПК за вписване на заличаването в Търговския регистър.

Ако ЕТ е регистриран по ДДС, регистрацията ще се прекрати служебно от НАП в случай на смърт на физическото лице – едноличен търговец. В този случай няма значение дали ЕТ е заличен от Търговския регистър. Ако ЕТ се закрива по друга причина, в 14-дневен срок от заличаване на едноличния търговец от търговския регистър трябва да се подаде заявление за дерегистрация по ДДС.

Необходими документи за вписване на заличаване на ЕТ в Търговския регистър:
  1. Заявление А1 по образец;
  2. Решение на едноличния търговец;
  3. Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, издадено от НОИ;
  4. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
  6. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник;
  7. Документ за платена държавна такса.

Когато заличаването се иска от наследниците на починалия едноличен търговец, към документите се прилагат смъртен акт и удостоверение за наследници.

Държавната такса за вписване на заличаване на ЕТ в Търговския регистър е 30 лева.

Ако документите се подават по електронен път таксата е 15 лева.

Когато документите се подават от адвокат, не се изисква адвокатското пълномощно и Заявлението А1 да бъдат нотариално заверени. Така се спестяват таксите за нотариална заверка. Също така, адвокатите имат електронни подписи и при подаване на документите по електронен път се дължи само 50% от държавната такса.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за заличаване на ЕТ, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия