Прекратяването на дейността на ЕООД или ООД не е равнозначно на закриване на фирма. Всяко търговско дружество може да преустанови дейност, но да продължи да съществува като юридическо лице. Това е т.нар. „замразяване на дейността“. В този случай, фирмата остава регистрирана в търговския регистър. Макар и да не извършва дейност, фирмата ще трябва да изготвя и подава различни данъчни и счетоводни документи.

За да бъде заличено от търговския регистър едно ЕООД или ООД трябва да се проведе процедура по ликвидация. За разлика от регистрацията на нова фирма, която е бърза, сравнително опростена и евтина, ликвидацията на ЕООД и ООД е дълъг, по-скъп и сложен процес.

При закриване на фирма се преминава през няколко етапа, които отнемат не по-малко от 8 месеца.

За всеки етап има законови срокове и няма значение дали фирмата е извършвала дейност или не. Те могат да бъдат и удължени, ако напр. НАП започне данъчна проверка или ревизия.

Уведомяване на НАП

След като бъде взето решение за ликвидация на фирмата, първата стъпка е да бъде подадено в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца уведомление по чл. 77 от ДОПК.

НАП издава удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.

Удостоверението по чл. 77 от ДОПК се прилага задължително към заявлението за вписване на ликвидацията в Търговския регистър.

Следва да се има предвид, че след уведомяването й за предстоящата ликвидация НАП извършва проверка на дружеството. Тя може да изиска да бъдат представени различни счетоводни документи и обяснения, особено ако фирмата е извършвала дейност и има регистрация по ДДС. Ако от данъчно-осигурителната сметка на фирмата, от търговската и счетоводната й документация или от други налични данни може да се направи извод, че тя дължи данъци или задължителни осигурителни вноски, публичният изпълнител може да наложи обезпечителни мерки върху имуществото й.

Вписване на ликвидацията на ЕООД и ООД в търговския регистър

След издаване на удостоверението по чл. 77 от ДОПК, документите за обявяване на ликвидацията на фирмата се подават в търговския регистър.

Необходимите документи са:
 1. Заявление Б6;
 2. Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала на ЕООД, за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на срок, в който ликвидацията да бъде извършена;
 3. Покани до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 4. Нотариално заверен образец от подписа на ликвидатора;
 5. Удостоверение по чл. 77 от ДОПК;
 6. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 7. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 8. Документ за платена държавна такса.

За ликвидатор обикновено се назначава управителят. Няма пречка обаче, ликвидатор да бъде някой от съдружниците или трето лице. Също така, могат да бъдат избрани и няколко ликвидатори. Те обаче могат да представляват дружеството само заедно.

Срокът на ликвидацията не може да бъде по-кратък от 6 месеца. Този срок тече от датата на обявяване на поканата до кредиторите в търговския регистър, а не от вписване на ликвидацията. При необходимост определеният срок може да се продължи.

Когато документите се подават от адвокат, не се изисква адвокатското пълномощно и Заявлението Б6 да бъдат нотариално заверени и се спестяват таксите за нотариална заверка. Също така, адвокатите имат електронни подписи и при подаване на документите по електронен път се дължи само 50% от държавната такса.

Дерегистрация по ДДС

Търговските дружества не е необходимо задължително да влязат в процедура по дерегистрация по ДДС при ликвидация. Законът им дава право на избор – да се дерегистрират или да запазят регистрацията си по ДДС до датата на заличаването им в търговския регистър.

Подробна информация за процедурата по дерегистрация по ДДС на ЕООД и ООД в ликвидация можете да прочетете тук.

Покана до кредиторите

След като ликвидацията бъде вписана в търговския регистър, ликвидаторът трябва да публикува покана до кредиторите на дружеството да предявят претенциите си в срока на ликвидацията.

За обявяване на поканата в търговския регистър са необходими следните документи:
 1. Заявление Г1;
 2. Покана до кредиторите;
 3. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 4. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 5. Документ за платена държавна такса.

 Задължения на ликвидатора

След като бъде вписан в търговския регистър, ликвидаторът или упълномощено от него лице трябва да подаде в НОИ заявление-декларация по образец за издаване на удостоверение за предаване на разплащателните ведомости на фирмата, както и да предаде тези ведомости и другите трудовоправни документи като трудови договори, заповеди за назначаване и прекратяване на трудови договори, допълнителни споразумения и молби за неплатен отпуск над 1 месец. Контролните органи на НОИ извършват проверка за дължими осигурителни вноски.

Ликвидаторът трябва да довърши текущите сделки, да събере вземанията на дружеството, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Той трябва да състави начален ликвидационен баланс към датата на започване на ликвидацията, краен ликвидационен баланс от началната дата на ликвидацията до крайната й дата и пояснителен доклад към него.

Заличаване на ЕООД и ООД от търговския регистър

След изтичане на срока на ликвидацията, удовлетворяването на кредиторите и разпределението на останалото имущество на дружеството между съдружниците, фирмата може да бъде заличена от търговския регистър.

Необходимите документи за закриване на фирма в търговския регистър са:
 1. Заявление А4;
 2. Удостоверение по чл. 77 от ДОПК от НАП;
 3. Удостоверение по чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. от НОИ;
 4. Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала на ЕООД, за приемане на заключителния баланс, пояснителния доклад към баланса и отчета на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатора от отговорност, за разпределение на останалото след ликвидацията имущество на дружеството и т.н.;
 5. Покани до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 6. Декларация по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон на ликвидатора;
 7. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 8. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 9. Документ за платена държавна такса.

В 30-дневен срок от датата на заличаване на дружеството в търговския регистър, в НАП се подава Данъчна декларация по чл. 162, ал. 1 от ЗКПО за последния данъчен период. Последният данъчен период на фирма, прекратена с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването.

Когато датата на заличаването е преди изтичането на срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване. Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася в срока за декларирането му.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, съдействие или консултация във връзка със закриване на фирма и провеждане на ликвидация на ЕООД и ООД, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия