С поставянето на сертификат „Апостил“ (Apostille) се удостоверява истинността на подписа, качеството или длъжността на лицето, което се е подписало и автентичността на печата, поставени върху документа.  

Апостилът НЕ удостоверява съдържанието на документа.  

Заверката или поставянето на апостил представлява легализиране на документа от държавата, в която този документ е издаден. Такъв документ не се нуждае от каквато и да било допълнителна легализация в държавите, които са страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (т.нар. Хагска конвенция).

Ако документът е издаден от държава, която не е подписала Хагската конвенция, ще трябва да се премине през значително по-бавната и скъпа стандартна процедура по легализация. Той трябва да се завери в Министерството на външните работи на издаващата държава, след което да бъде легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Имайте предвид, че някои двустранни договори за правна помощ, сключени от Република България, съдържат облекчени изисквания. В този случай не се изисква заверка с апостил или друга легализация на документите. Достатъчни са превод на съответния език и заверка на превода, за да бъде признат документът.

Важно е също така да се отбележи, че съгласно Регламент 2016/1191 публичните документи, издадени от държава членка на ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от властите на друга държава от ЕС, без да е необходим апостил. Напр. акт за раждане, свидетелство за съдимост, удостоверение за семейно положение и др. Освен това, гражданите на ЕС не са длъжни да правят превод на документа. Те могат да поискат документа да бъде издаден чрез многоезичен стандартен формуляр, достъпен на всички езици на ЕС. За да се избегнат изискванията за превод, този формуляр се прилага към публичния документ. Друго улеснение е, че заверен превод на публичния документ може да бъде направен във всяка държава от ЕС.

Гражданите на ЕС могат да се възползват и от облекчения режим за признаване на издадено европейско удостоверение за наследство. Този документ може да се използва от наследниците и заветниците за доказване на правата им върху наследството в други държави членки. Това удостоверение се издава в стандартен многоезичен формуляр. Признава се във всички страни от ЕС, вкл. и без да се прави превод.

Автентичността на поставения апостил може да бъде проверена в публичния Електронен регистър “Апостил” – https://www.apostille.bg/.

Поставяне на апостил на документи, издадени в България

За да бъдат валидни в чужбина документите, издадени в България, следва да бъдат оформени по определен начин. Той зависи от това дали чуждата държава, в която ще се използва документът, е страна по Хагската конвенция или между тази държава и Република България има сключен Договор за правна помощ. Възможно е, също така, чуждата държава да не е страна по Конвенцията и да няма подписан двустранен договор с България.

  • Заверка с апостил от Министерство на правосъдието

Документи, издадени от съдилищата и от нотариусите, се заверяват с апостил от Министерството на правосъдието. Напр. свидетелство за съдимост, съдебни решения, нотариални актове и др.

На нотариално заверени пълномощни за разпореждане с недвижими имоти се поставят два апостила. Причината е, че нотариусът извършва две отделни заверки – на съдържанието и на на подписа. Имайте предвид, че на пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, които са заверени пред кметове, НЕ може да се постави апостил.

Също така, в Министерството на правосъдието се заверяват с апостил и нотариално заверени копия от документи, издадени от лечебни заведения

  • Заверка с апостил от Министерство на образованието

Апостил на документи, издадени от училища, университети, институции за професионално образование и научни организации, се поставя от Министерството на образованието. Напр. дипломи и приложения към тях, свидетелства за професионална квалификация за професионално обучение и за правоспособност, удостоверения и т.н.

Освен това, само на образователни документи може се постави т.нар. Електронен Апостил (e-Apostille). Той има същата валидност както хартиения апостил. Електронният Апостил се поставя от Националния център за информация и документация.

  • Заверка с апостил от областните администрации

Поставянето на апостил на документи, издадени от кметовете и общинските администрации, се извършва от съответната областна администрация. Напр. удостоверения за наследници, за семейно положение, за раждане и т.н.

  • Заверка с апостил от Министерство на външните работи

Удостоверяването с апостил на всички останали видове документи се извършва от отдел „Консулски“ на Министерството на външните работи. Заверка на документи, подписани от частни лица, се извършва само ако техните подписи са нотариално заверени, а подписът на нотариуса е заверен от Министерството на правосъдието.

Оригинали на документи, издадени от лечебни заведения, също се заверяват с апостил от Министерството на външните работи.

Легализация на чуждестранни документи за ползване в България

За да бъдат валидни в България документите, издадени от друга държава, която е страна по Хагската конвенция, трябва да имат поставен апостил. Такива документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки в България.

Ако България има договор за правна помощ със съответната държава, в който е предвидено освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, достатъчно е те да се преведат на български език и да се завери нотариално подписът на преводача. Такъв облекчен ред предвиждат напр. договорите за правна помощ на България с Австрия, Франция, Русия, Украйна, Сърбия, Румъния, Полша, Унгария, Чехия и др.

В случай, че се нуждаете от съдействие за снабдяване с документи, както и за превод и легализация на такива, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия