Сдруженията на етажните собственици могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездно финансиране за обновяване на жилищните сгради по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Според Насоките за кандидатстване, публикувани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тази процедура ще се реализира на 2 етапа. На първият етап безвъзмездната финансова помощ ще покрива на 100% допустимите разходи. Във вторият етап тя ще бъде 80% от допустимите разходи, като етажните собственици ще трябва да покрият със свои средства останалите 20%.

Кой може да кандидатства?

За получаване на безвъзмездно финансиране по етап I на програмата могат да кандидатстват Сдружения на етажните собственици, регистрирани по реда на ЗУЕС, за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. Сдружения, които са подали заявления по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по сегашната процедура. Те ще трябва да кандидатстват отново.

Може да се кандидатства за обновяване само на многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г.  

Допълнително условие е броят на самостоятелните обекти в сградата да е най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик. Сградата трябва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища. При наличие на свързано строителство при сградите, а именно няколко блок-секции (няколко входа), групата от блок-секции трябва да кандидатства с едно проектно предложение

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии (напр. магазини, заведения, фризьорски салони, малки лекарски/дентални практики), за собствениците на тези обекти се прилагат специални правила. Те се третират като получатели на минимална помощ съгласно Закона за държавните помощи. В този случай може да се наложи да заплащат за своя сметка някаква част от разходите.

ВАЖНО!!! Сгради, спечелили финансиране по предходната Национална програма за енергийна ефективност, могат да получат финансиране по настоящата процедура, ако прекратят сключените договори за безвъзмездна помощ с Българска банка за развитие.

Документите могат да бъдат подавани само в партньорство с общината, където се намира сградата. 

ВАЖНО!!! Наличието на енергийно и техническо обследване, вкл. сертификат за енергийни характеристики на сградата и технически паспорт, е предварително условие за кандидатстване.

Сдруженията на собствениците ще трябва за своя сметка да направят такива обследвания. Тези разходи обаче ще им бъдат възстановени, ако сградата бъде одобрена за финансиране.

Какви са сроковете за кандидатстване?

Срокът за кандидатстване за първия етап от програмата е до 31 май 2023 г.

Проекти, подадени след този срок, ще бъдат отхвърлени.

Срокът за кандидатстване за втория етап от програмата е до 31 декември 2023 г.

Подаването на документи за втория етап ще започне след приключване на първия.

ВАЖНО!!! Общинските администрации/районните администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10.05.2022 г. До 01.03.2023 г. те трябва да публикуват на своята интернет страница и в една общинска или регионална медия обявление, в което да посочат крайната дата за приемане на заявления на своята интернет страница, както и поне в една общинска или регионална медия.

За какви дейности може да се иска безвъзмездна помощ?

Сдруженията на етажните собственици могат да искат финансиране за:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • поставяне на изолация на външни стени и покриви;
 • подмяна на водосточни тръби и улуци;
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • поставяне/инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване;
 • СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда и др.

По програмата могат да бъдат възстановени на етажните собственици и разходите, които са направили за първоначално обследване за енергийна ефективност, за архитектурно заснемане и издаване на технически паспорт на сградата за целите на кандидатстването по тази процедура.

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г.

По програмата НЯМА да се отпуска безвъзмездна помощ за:

 • подмяна на отоплителни тела в жилищата;
 • подмяна на асансьори;
 • обзавеждане и оборудване в жилищата;
 • ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Ако желаете да регистрирате Сдружение на собствениците, ние можем да изготвим необходимите документи и да проведем изцяло процедурата по регистрация вместо Вас, независимо къде в България се намира Вашата сграда. Можете да изпратите Вашето запитване на e-mail: office@kgmp-legal.com, като посочите телефон за контакт, на който да се свържем с Вас.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия