На 02.10.2019 г. в София Тех Парк се проведе обучителен семинар във връзка със защита на личните данни. Обучението беше насочено към представители на малкия и среден бизнес и техните правни консултанти.

От името на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ в семинара взеха участие адв. Стефания Гичева и адв. Пепа Марникас.

Обучението е част от проекта „СМЕДАТА (SMEdata project): Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”.

Координатор на проекта е Комисията за защита на личните данни в партньорство със Службата за защита на личните данни в Италия, Университета Рома Тре (Италия), Съюза на юристите в България и др.

Сред основните теми бяха въвеждането на изискванията на GDPR в ежедневната дейност на малките и средни предприятия (МСП), подготовката и обучението на персонала за предизвикателствата на GDPR, трансфера на лични данни в държави извън ЕС, правата на субектите на данни, извършването на оценка на въздействието върху защитата на данни в МСП и др.

В хода на обучението КЗЛД представи практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от своята практика. По време на работния семинар участниците обсъдиха редица практически въпроси, с които са се сблъскали при внедряването на изискванията на GDPR.

Бяха проведени и групови упражнения за участниците, които включваха и работа по конкретни казуси.

Участниците проведоха широки дискусии, обмениха опит и споделиха добри практики, свързани с въвеждането на изискванията на GDPR и трудностите, с които се сблъсква малкият и средният бизнес.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на документи по GDPR или от консултация в областта на защита на личните данни, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия