С приемането на Регламент (ЕС) № 650/2012 гражданите на ЕС вече имат достъп до облекчен режим за признаване на издадено европейско удостоверение за наследство /ЕУН/. Този документ е предназначен да се използва от наследници, заветници и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество. С него всяко от изброените лица може да докаже правното си положение и/или да упражни правата си на наследник или заветник, или правомощията си на изпълнител на завещание или управител на наследствено имущество в друга държава от ЕС.

Удостоверението важи във всички държави от ЕС, като за това НЕ се изисква специална процедура, превод или легализация. Това е основното преимущество на този документ. За разлика от националните удостоверения за наследство, които имат различна сила в зависимост от държавата от ЕС, която ги издава, ЕУН има една и съща сила, определена в регламента, във всички държави от ЕС. ЕУН се признава автоматично във всички държави членки, с изключение на Ирландия и Дания.

ЕУН не e задължителен документ. То НЕ замества по никакъв начин удостоверението за наследници, издадено по съответното местно законодателство. Същевременно, след като бъде издадено за ползване в друга държава членка, удостоверението поражда правните последици, изброени в член 69 от Регламента, и в държавата членка, чийто орган  го е издал. Предполага се, че лицето, посочено в удостоверението като наследник, заветник, изпълнител на завещанието или управител на наследственото имущество, има посоченото в удостоверението правно положение и/или правата или правомощията, заявени в удостоверението, без да се налагат други условия и/или ограничения за тези права или правомощия освен заявените в удостоверението.

С ЕУН наследникът се легитимира в държави от ЕС и съответно му се дава възможност да упражни наследствените си права на територията на държава, различна от държавата, където наследодателят е имал обичайното си местопребиваване. Най-често се използва на практика за починал в страна, различна от обичайното му местопребиваване, за да се установи какво имущество или банкови сметки е притежавал там приживе.   

Кой може да подаде заявление за издаване на Европейско удостоверение за наследство?

Завлението може да се подаде от:

  • наследници;
  • заветници с преки права върху наследството;
  • изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество.

Заявлението трябва да съдържа:

  • данни на починалото лице (име, ЕГН, гражданство, дата и място на раждане, адрес към момента на смъртта, смъртен акт, завещание);
  • лични данни на заявителя, заедно с документ, указващ родствената  връзка с починалия;
  • данните на съпругата/съпруга на починалия;
  • данните на другите засегнати лица и наследници;
  • друга информация – напр. брачен договор.

Кой орган издава Европейско удостоверение за наследство? 

Удостоверението се издава в общия случай от съдилища в държавата членка, в която се намира обичайното местопребиваване на починалия към момента на смъртта му и които са компетентни да се произнасят по въпроси, свързани с наследяването на имуществото на починалия като цяло.

ВАЖНО!!! Определящо не е гражданството, а обичайното местопребиваване.

В България компетентен е районният съд по последния постоянен адрес на починалия. Ако няма такъв – по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – заявлението се подава пред Софийския районен съд.

След преценка на представените документи и заключение за наличие на предпоставките за издаване, съдът уважава или отказва искането за издаване на ЕУН.

Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му, подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който тече от момента на връчването.

Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания. Актовете, постановени по искане за поправка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство, подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от момента на връчването.

Какъв е срокът на валидност на Европейско удостоверение за наследство?

Издаващият орган запазва оригинала на удостоверението и издава едно или няколко заверени копия от документа на заявителя и на всяко лице, което удостовери законен интерес. Съхранява се и списък на лицата, на които са издадени заверени копия.

Издадените заверени копия са валидни за ограничен срок от шест месеца.

Срокът се обозначава в завереното копие посредством посочване на дата на изтичане на срока на действие. В изключителни и надлежно обосновани случаи издаващият орган може, чрез дерогация, да определи по-дълъг срок на действие.

След изтичането на този срок, всяко разполагащо със заверено копие лице, за да може да използва удостоверението за посочените в член 63 от Регламента цели, трябва да подаде заявление за удължаване на срока на действие на завереното копие или да поиска ново заверено копие от издаващия орган.

В случай, че се нуждаете от повече информация или съдействие за издаване на европейско удостоверение за наследство, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия