Новото търговско дружество с променлив капитал (ДПК), което беше въведено с последните изменения на Търговския закон от бр. 66 на „Държавен вестник“, бързо привлече вниманието на хората, които имат иновативни идеи или стартиращ проект и търсещи възможности за финансиране за бъдещото им развитие. ДПК предизвика интереса и на вече регистрирани ЕООД-та и ООД-та, поради възможността те да бъдат преобразувани в дружества с променлив капитал.

Кои обаче са предимствата на ДПК и защо е толкова атрактивно?

По своята правна уредба ДПК е хибридна форма между ООД и АД. Тя е много по-гъвкава като възможности в сравнение с ООД и предоставя много по-голяма свобода на съдружниците, улеснява управлението и намалява административната тежест като същевременно дава достатъчно гаранции за защита на интересите на съдружниците и на инвеститорите в такива дружества.

Имайте предвид обаче, че българският законодател гледа на ДПК като на „временно дружество“.

Идеята е, че след като стартиращият бизнес се развие, за него вече ще са по-подходящи класическите дружества ООД и най-вече АД. За това, при достигане до определени параметри, ДПК задължително трябва да се преобразува в ООД или АД.

В таблицата по-долу сме направили кратко сравнение между ДПК и ООД. Правилният избор на търговско дружество е една от предпоставките за развитието и успеха на Вашата бизнес идея.

ООДДПК
МИНИМАЛЕН КАПИТАЛ2 лв.НЕ
МИНИМАЛЕН размер на ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ1 лв.1 стотинка
Вписване на РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА И ИЗМЕНЕНИЯТА МУ в Търговския регистър ДАНЕ
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за капиталДАНЕ
ВПИСВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ В Търговския регистърДАНЕ
ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕДо размера на вноската в капиталаДо размера на вноската в капитала
Оценка на НЕПАРИЧНА ВНОСКАИзвършва се от трима оценители, определени от длъжностно лице от Агенцията по вписваниятаИзвършва се от трима оценители, определени от управителя/УС на дружеството
УПРАВЛЕНИЕУправител – само физическо лицеУправител или Управителен съвет – физически и юридически лица
Право на първи отказ (“right of first refusal”), защита на дружеството при промяна в контрола (“change of control”), право на привличане (“drag along”) и право на присъединяване (“tag along”)НЯМА уредбаДА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ на дружествени дяловеДоговор с нотариална заверка на подписите и съдържаниетоДоговор без нотариална заверка или Договор с нотариална заверка само на подписите
СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ на дялове на трети лицаНЕДА
НАСЛЕДЯВАНЕ на дружествени дяловеСамо със съгласието на Общото събраниеНаследниците сами решават дали искат да станат съдружници
Възможност за сключване на ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ от наети от дружеството лица („option pools“)НЕ  ДА
КОНВЕРТИРУЕМИ ЗАЕМИ на дружествотоНЕДА
Уредба на ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ на Общо събраниеНЕДА
СРОК за съществуване по законНЕДокато има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души и годишен оборот или стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лв.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с учредяване на дружество с променлив капитал, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия