С договор за лицензия притежателят на търговска марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана. Правото на ползване на марката може да се даде за част или за цялата територия на Република България. Лицензията може да включва и нерегистрирани търговски марки, за които е подадена заявка за регистрация.

Договорът за лицензия на търговска марка се сключва в писмена форма.

Всяка от страните по договора – лицензодателят или лицензополучателят – може да поиска вписване на лицензията в Държавния регистър на марките на Патентното ведомство. Лицензионният договор ще има действие спрямо трети лица от датата на вписването му в регистъра.

Лицензията на търговска марка може да бъде изключителна или неизключителна.

Когато е предоставена изключителна лицензия, притежателят на марката няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той ще може да използва марката си в собствената си дейност, но само ако си е запазил тази възможност с договора. От своя страна, получателят на ексклузивна лицензия може да преотдава ползването на марката чрез договор за сублицензия.

Предоставянето на изключително право на ползване на марката трябва да е изрично уговорено в договора. Ако не е посочен видът на лицензията, счита се, че тя е неизключителна.

Лицензополучателят дължи на притежателя на марката възнаграждение за предоставеното му право да я използва.

Размерът и/или начинът на изчисляване на лицензионното възнаграждение могат да бъдат:

  • еднократна сума;
  • годишни парични вноски с фиксиран размер;
  • процент от реализираните от лицензополучателя приходи от продажбата на стоки/услуги, обозначени с търговската марка;
  • процент от печалбата на лицензополучателя от продажбата на стоки/услуги, обозначени с търговската марка и др.

Отделните видове лицензионни възнаграждения, респ. комбинациите между тях, имат различни предимства и недостатъци за страните по договора. За това, във всеки конкретен случай трябва внимателно да се преценява кое от тях е най-подходящо.

Договор за лицензия на търговска марка може да се сключи за определен срок или за неопределено време.

Когато лицензионният договор е безсрочен, той може да се прекрати с писмено предизвестие от всяка от страните. Срокът на предизвестието е шест месеца. Имайте предвид, че лицензодателят не може да прекрати договора, преди да е изтекла първата година от сключването му.

Възможно е при прекратяване на договора да остане нереализирана от лицензополучателя продукция, обозначена с търговската марка. За това препоръчваме в договора да се включат и т.нар. „клаузи на приключване“.

Също така, ако след изтичане на срока на договора лицензополучателят продължи да ползва предмета на лицензията със знанието и без противопоставянето на лицензодателя, договорът се смята мълчаливо продължен.

Ако се нуждаете от консултация и съдействие за изготвяне и вписване на договор за лицензия на търговска марка, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия